Technisch comité voor de zeevisserij

Het technisch comité voor de zeevisserij is bevoegd voor de zeevissers en geeft, op eigen initiatief of op verzoek van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen, advies over

  • de basislonen van de zeelieden;
  • de bedragen van de premies die de reders verschuldigd zijn aan Fedris;
  • de aanvragen om schadeloosstelling die de zeelieden of hun rechthebbenden hebben ingediend.

Het comité bestaat uit een voorzitter, 4 vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de reders uit de sector en 4 vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de zeevissers.

Voorzitter

de heer C. PERSYN

Vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de reders ter zeevisserij

de heer C. CATTOOR
de heer D. DEGRENDELE
de heer E. UTTERWULGHE
de heer M. VIEREN

Vertegenwoordigers van de representatieve vissersorganisaties

de heer M. CLAES
de heer J. KERKHOF
de heer L. VERHAEVEN
de heer B. VICTOR

Secretaris

mevrouw M. DE CRAEMER