Rente voor overlijden als gevolg van beroepsziekte

Is uw echtgenoot, echtgenote, ouder, grootouder, kind, broer of zus overleden als gevolg van een beroepsziekte? Als u een overlijdensakte en het ingevulde formulier 340 - Aanvraag voor schadeloosstelling wegens overlijden als gevolg van beroepsziekte naar Fedris stuurt, kunt u als rechthebbende aanspraak maken op een rente.
De voorwaarden voor de rente en het bedrag ervan verschillen naargelang uw relatie met het slachtoffer. Klik hieronder op uw relatie tot het slachtoffer om de informatie te lezen die op u van toepassing is.

 

U bent de echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner van het slachtoffer

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een rente te ontvangen?

  • In uw huwelijks- of wettelijke samenlevingsovereenkomst met het slachtoffer is een verplichting tot hulp opgenomen en u bevindt zich in één van de volgende situaties:
    • U was al vóór de erkenning van de beroepsziekte met het slachtoffer getrouwd of woonde al wettelijk samen en was op het ogenblik van de erkenning van de beroepsziekte nog altijd getrouwd of u woonde nog altijd wettelijk samen of
    • U bent na de erkenning van de beroepsziekte met het slachtoffer getrouwd of wettelijk gaan samenwonen en was op het ogenblik van het overlijden nog altijd getrouwd of wettelijk samenwonend. Bovendien bent u ten minste 1 jaar voor het overlijden getrouwd of wettelijk gaan samenwonen of is uit het huwelijk of het samenwonen een kind geboren of ontvangt 1 van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden kinderbijslag voor een kind ten laste of
    • U bent uit de echt of van tafel en bed gescheiden en ontvangt onderhoudsgeld.

Ook als u hertrouwt, hebt u nog recht op de rente.

Verduidelijkingen over het wettelijk samenwonen

Om als wettelijk samenwonende partner recht te hebben op een uitkering in het kader van het overlijden van de eerststervende partner als gevolg van een beroepsziekte (inclusief voor een ziekte veroorzaakt door asbest) of een arbeidsongeval,  is het opstellen van een specifieke notariële samenlevingsovereenkomst vereist.

In tegenstelling tot gehuwden genieten ongehuwde samenwonende partners immers niet zonder meer van een recht om een uitkering of een rente te ontvangen. 

De regelgeving voorziet echter een uitzondering voor wettelijk samenwonende partners indien zij:

1.Een notariële samenlevingsovereenkomst (verplichte vorm voor wettelijk samenwonende partners) opstellen 

2.waarin een wederzijdse hulpplicht is opgenomen

3.die financiële gevolgen kan teweegbrengen, ook na de beëindiging van de wettelijke samenwoning. 

Feitelijk samenwonende partners genieten niet van deze uitkeringen (ook niet indien ze een samenlevingsovereenkomst sluiten). Om in dit kader te genieten van uitkeringen zijn feitelijk samenwonende partners aangewezen op private verzekeringen. 

Hoeveel bedraagt de rente?

De rente is gelijk aan 30 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw overleden echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner.

Als u onderhoudsgeld ontving van uw ex-partner, mag de rente niet hoger zijn dan dat onderhoudsgeld.

Hoelang wordt de rente betaald?

De rente wordt u levenslang betaald.

 

U bent een kind van het slachtoffer

Hoeveel bedraagt de rente?

Als u wees bent van vader of moeder, ontvangt u 15 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw overleden vader of moeder. Als u 1 of 2 broers of zussen hebt, ontvangen zij ook elk 15 % van die jaarlijkse bezoldiging. Als u 3 of meer broers of zussen hebt, wordt de totale rente beperkt tot 45 % van die jaarlijkse bezoldiging. Zijn jullie bijvoorbeeld met 5 kinderen, dan ontvangt ieder van jullie 9 % van de jaarlijkse bezoldiging van jullie overleden vader of moeder.

Als u wees bent van vader en moeder, ontvangt u 20 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw overleden vader of moeder. Als u 3 of meer broers of zussen hebt, wordt de totale rente beperkt tot 60 %. Zijn jullie bijvoorbeeld met 4 kinderen, dan ontvangt ieder van jullie 15 % van de jaarlijkse bezoldiging van jullie overleden vader of moeder. 

Hoelang wordt de rente betaald?

De rente wordt betaald zolang u recht hebt op kinderbijslag. In elk geval is ze verschuldigd tot de dag waarop u 18 jaar wordt. 

 

U bent een kleinkind van het slachtoffer

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een rente te ontvangen?

U bent wees van vader of moeder, ontvangt kinderbijslag en haalde rechtstreeks voordeel uit het loon van uw overleden grootvader of grootmoeder of woonde onder hetzelfde dak als uw grootvader of grootmoeder.

Hoeveel bedraagt de rente?

Als u wees bent van vader of moeder en uw grootvader of grootmoeder geen rechthebbende kinderen nalaat, kunt u aanspraak maken op 15 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw grootvader of grootmoeder. Als u wees bent van vader en moeder, kunt u aanspraak maken op 20 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw grootvader of grootmoeder. 

Hoelang wordt de rente betaald?

De rente wordt betaald zolang u recht hebt op kinderbijslag. In elk geval is ze verschuldigd tot de dag waarop u 18 jaar wordt. 

 

U bent de moeder of vader van het slachtoffer

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een rente te ontvangen?

Uw overleden zoon of dochter laat geen kind na dat recht zou hebben op een rente en u haalde rechtstreeks voordeel uit het loon van uw overleden zoon of dochter of woonde onder hetzelfde dak als uw zoon of dochter.

Hoeveel bedraagt de rente?

Als uw zoon of dochter niet getrouwd was en geen kinderen had, kunnen zowel u als uw echtgenoot of echtgenote aanspraak maken op 20 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw zoon of dochter. 

Als uw zoon of dochter getrouwd was maar geen kinderen had, kunnen zowel u als uw echtgenoot of echtgenote aanspraak maken op 15 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw zoon of dochter.

Hoelang wordt de rente betaald?

De rente wordt uitgekeerd tot het ogenblik waarop uw zoon of dochter 25 jaar zou zijn geworden. Als uw zoon of dochter uw belangrijkste kostwinner was, wordt de rente levenslang uitgekeerd. 

 

U bent een broer of zus van het slachtoffer

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een rente te ontvangen?

Uw overleden broer of zus laat geen andere rechthebbenden na, u ontvangt kinderbijslag en u haalde rechtstreeks voordeel uit het loon van uw broer of zus of u woonde onder hetzelfde dak als uw broer of zus.

Hoeveel bedraagt de rente?

De rente is gelijk aan 15 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw overleden broer of zus. 

Hoelang wordt de rente betaald?

De rente wordt betaald zolang u recht hebt op kinderbijslag. In elk geval is ze verschuldigd tot de dag waarop u 18 jaar wordt. 

Zie ook

 Twijfelt u of u aanspraak kunt maken op een rente? Mail dan naar overlijdenatfedris.be.