Stopzetting van schadelijk werk

Fedris kan voorstellen dat een werknemer beter tijdelijk of definitief zijn schadelijk werk stopzet omdat hij een beroepsziekte heeft, de eerste symptomen daarvan vertoont of er een verhoogd risico op loopt. Onze artsen, sociaal assistenten of ingenieurs kunnen advies geven over een tijdelijke of definitieve stopzetting van het schadelijke werk, aanpassingen aan de werkplek of een verandering van werkplek. Als daarvoor een herscholing nodig is, kan Fedris tussenkomen in de kosten daarvan.

De werknemer zelf kan het voorstel tot stopzetting van werk aanvaarden of weigeren. Als hij het weigert en gewoon verder zijn beroep uitoefent, kan hij geen aanspraak meer maken op een vergoeding van Fedris indien hij later zou hervallen of de beroepsziekte zou verergeren doordat hij is blijven werken. 

Tijdelijke stopzetting

Als de werknemer het voorstel tot tijdelijke stopzetting aanvaardt, dan is het aan u om (tijdelijk) aangepast werk aan te bieden. 

Als u akkoord gaat met het voorstel van Fedris, wordt aan het slachtoffer aangepast werk aangeboden. In geval van loonverlies door het aangepaste werk krijgt de werknemer van Fedris een vergoeding die dat verschil in loon compenseert.

Als u niet akkoord gaat met de aanpassing van het werk of niet binnen de 15 dagen gevolg geeft aan het voorstel van Fedris of als er geen aangepast werk beschikbaar is, bevestigt de arts van Fedris het voorstel tot tijdelijke stopzetting van het werk. De werknemer heeft gedurende die periode recht op dezelfde schadevergoeding als iemand met een volledige tijdelijke ongeschiktheid, namelijk 90 % van het basisloon. Hij mag dan geen andere beroepsactiviteit uitoefenen.

De vergoeding voor tijdelijke werkstopzetting mag ten vroegste ingaan 365 dagen vóór de datum waarop de aanvraag bij Fedris werd ingediend.

Definitieve stopzetting

Als de werknemer het voorstel tot definitieve stopzetting aanvaardt, mag hij nooit meer ingaan op een werkaanbieding waarbij hij zou worden blootgesteld aan hetzelfde risico. Hij ontvangt een verklaring van een arts van Fedris waarin de risico’s worden opgenomen waaraan hij definitief niet meer mag worden blootgesteld. Die verklaring moet hij voorleggen aan zijn preventieadviseur-arbeidsarts op het ogenblik van de medische onderzoeken die voorafgaan aan een (verandering van) tewerkstelling. De werknemer heeft dan recht op 

  • een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan de vergoeding voor volledige blijvende arbeidsongeschiktheid gedurende de 90 dagen nadat het schadelijke werk werd stopgezet;
  • een herscholing in bepaalde gevallen. Zolang de herscholing duurt, wordt de werknemer vergoed alsof hij volledig blijvend arbeidsongeschikt is. Ook de herscholings- en verplaatsingskosten worden terugbetaald. De werknemer kan een herscholing volgen voor een functieverandering (meestal in het bedrijf) of voor een beroepsverandering (bij een dienst voor arbeidsbemiddeling of een erkende onderwijsinstelling). Hij moet een verklaring ondertekenen dat hij de herscholing nauwgezet en te goeder trouw zal volgen;