Basisloon

De vergoeding voor tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of voor de rechthebbenden van een overleden slachtoffer wordt berekend als een percentage van het basisloon. 

Het basisloon is het loon waarop een werknemer recht heeft gedurende de vier volledige kwartalen die voorafgaan aan zijn vergoedingsaanvraag voor een beroepsziekte

Voor de berekening van het basisloon neemt Fedris de gegevens over zoals ze door de werkgever aangegeven worden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (via de multifunctionele aangifte of DmfA).

De wetgeving heeft een minimum- en maximumbasisloon vastgelegd. Die bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Als het slachtoffer in de loop van de vier volledige kwartalen voor zijn vergoedingsaanvraag dagen of uren niet gewerkt heeft of door buitengewone omstandigheden een lager loon dan normaal heeft ontvangen, zal een hypothetisch loon in aanmerking worden genomen om een vergoeding te berekenen en zullen ook de dagen worden berekend waarvoor de werknemer geen loon heeft ontvangen.

Er zal een gemiddeld jaarloon van werknemers van eenzelfde beroepscategorie in aanmerking worden genomen als het slachtoffer het schadelijke werk geruime tijd vóór de begindatum van de arbeidsongeschiktheid heeft stopgezet en een gezonder werk met een lager loon heeft aanvaard of als het slachtoffer tijdens de drie jaar vóór de begindatum van de arbeidsongeschiktheid van werkgever of functie is veranderd.

Bijzondere toepassingsgevallen

  • Minderjarige of leerling
    In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt het basisloon op de werkelijke verdiensten berekend. Het basisloon moet ten minste gelijk zijn aan het minimumbasisloon. In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden wordt rekening gehouden met de beroepscategorie waartoe het slachtoffer zou hebben behoord op het moment dat hij meerderjarig zou zijn geworden of zijn leerovereenkomst zou hebben beëindigd. Het basisloon moet ten minste gelijk zijn aan het gemiddelde loon van meerderjarige werknemers uit dezelfde beroepscategorie.
  • Deeltijds tewerkgestelde
    In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid worden de vergoedingen op basis van de deeltijdse arbeidsprestaties berekend. In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden worden de vergoedingen en renten op basis van voltijdse arbeidsprestaties berekend. Indien het slachtoffer bij verschillende werkgevers deeltijds werkt, is het basisloon voor de vergoeding van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid gelijk aan de som van de lonen die het bij die verschillende werkgevers ontvangt. In dat geval wordt de eventuele blijvende arbeidsongeschiktheid berekend op een basisloon dat enkel rekening houdt met de functie die het slachtoffer uitoefende op het moment van zijn arbeidsongeval of zijn vergoedingsaanvraag voor een beroepsziekte, weliswaar omgerekend naar een voltijds regime.

Voor bepaalde categorieën van werknemers zijn er forfaitaire basislonen vastgesteld: