Werkwijze

Elk jaar stelt Fedris statistische tabellen op over de evolutie van het arbeidsongevallenrisico in België. De informatie uit die tabellen vat Fedris vervolgens samen in de Evolutie van het ongevallenrisico in België. In het statistisch jaarverslag beschrijft Fedris enerzijds de evolutie van de arbeidsongevallen in België van het voorbije jaar en anderzijds de evoluties in de sector die een invloed hebben gehad op de manier waarop Fedris zijn statistieken heeft opgemaakt.


Fedris put daarvoor uit zijn gegevensbank. Daarin komen automatisch alle gegevens van de arbeidsongevallen in de privésector terecht die de verzekeringsondernemingen elektronisch hebben ingegeven (via de Elektronische Verbinding Arbeidsongevallen (EVA)). Het gaat daarbij om alle gegevens van de ongevalsaangifte, inclusief de beroepskenmerken van het slachtoffer, de omstandigheden en de gevolgen van het arbeidsongeval.


De arbeidsongevallengegevens worden vervolgens aangevuld met gegevens van het Rijksregister (persoonskenmerken slachtoffer) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (bijvoorbeeld de economische activiteitssector en de ondernemingsgrootte van de werkgever).


De voordelen van die elektronische gegevensuitwisseling zijn dat de informatie betrouwbaarder is en gemakkelijk kan worden doorgegeven aan onder meer de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Die vormt een doorgeefluik naar andere instellingen van sociale zekerheid, ziekenfondsen en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPB). De elektronische gegevens worden ook jaarlijks aan Eurostat geleverd (Europese verordening 1338/2008). De gegevensbank wordt vanzelfsprekend ook gebruikt om naast de gebruikelijke statistieken ook specifieke statistieken op vraag op te stellen.

U mag de statistische gegevens op deze website gebruiken op voorwaarde dat u de bron ervan duidelijk vermeldt.