Regeling van uw arbeidsongeval

Bijna de helft van de arbeidsongevallen wordt geregeld zonder dat er enige arbeidsongeschiktheid is geweest. U werd in dat geval alleen vergoed voor uw eventuele medische kosten en verplaatsingskosten, tenminste als de werkgever het ongeval heeft aanvaard. Tijdens de herzieningstermijn kan uw arbeidsgeschiktheid wel nog worden herzien indien uw gezondheidstoestand toch zou verergeren als gevolg van uw arbeidsongeval

Indien uw arbeidsongeval wel tot een arbeidsongeschiktheid heeft geleid, verschilt de regeling van uw arbeidsongeval naargelang uw werkgever uw ongeval als arbeidsongeval heeft erkend of niet.

 

Uw  werkgever heeft uw ongeval als arbeidsongeval erkend 

Als uw werkgever uw arbeidsongeval heeft erkend en u vergoedingen ontvangt (voor uw tijdelijke arbeidsongeschiktheid en medische kosten), zal die op een bepaald moment uw toestand willen consolideren. De medische dienst stelt een consolidatiedatum vast vanaf wanneer die oordeelt dat uw letsels niet meer evolueren en dat u uw geschiktheid om door arbeid een inkomen te verwerven al dan niet gedeeltelijk of volledig en blijvend verloren bent. 

Als de medische dienst de consolidatiedatum vaststelt met terugwerkende kracht, mag die terugwerkende kracht het slachtoffer niet benadelen.

Genezen zonder blijvende arbeidsongeschiktheid

Indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid minder lang duurt dan 30 kalenderdagen, zal uw werkgever 6 maanden na het ongeval een beslissing tot genezenverklaring meedelen. Als u van mening bent dat u niet hersteld bent, kan u de werkgever binnen deze periode van 6 maanden een medisch attest bezorgen om aan te tonen dat u niet genezen bent.

U zal dan worden opgeroepen voor een onderzoek bij de bevoegde medische dienst.

Blijvend arbeidsongeschikt 

Als de bevoegde medische dienst u een graad van blijvende ongeschiktheid toekent, wordt uw werkgever daarvan op de hoogte gebracht. Uw werkgever zal u vervolgens de betaling van een rente voorstellen. Dat voorstel bevat de volgende gegevens: 

  • de aard van het letsel
  • uw graad van blijvende ongeschiktheid (uitgedrukt in %)
  • de bezoldiging waarop de rente wordt berekend
  • de consolidatiedatum (de datum vanaf wanneer uw letsels niet meer evolueren).

U  gaat akkoord met de beslissing van de medische dienst

Als u akkoord gaat met de beslissing van de medische dienst, hoeft u verder niets te doen. Uw werkgever wordt van de beslissing van de medische dienst op de hoogte gebracht en doet verder het nodige.

U  gaat niet akkoord met de beslissing van de medische dienst (tot genezenverklaring of blijvende ongeschiktheid) 

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de medische dienst, moet er binnen de 30 dagen een gedetailleerd medisch verslag, dat werd opgesteld door uw behandelend arts, aangetekend worden bezorgd aan de bevoegde medische dienst. U zult dan worden opgeroepen voor een medisch onderzoek. Als de bevoegde medische dienst en uw werkgever bij hun beslissing blijven of als u niet binnen de 30 dagen verzet hebt aangetekend tegen de beslissing van de medische dienst, kunt u de zaak nog voorleggen aan de arbeidsrechtbank. Daarvoor geldt er een verjaringstermijn van 3 jaar die aanvangt op de datum van de kennisgeving van de beslissing door uw werkgever.

Als u naar de arbeidsrechtbank stapt, zijn de procedurekosten (deurwaarder, griffie, expertise, enzovoort) ten laste van de werkgever. De honoraria van uw raadslieden (advocaat, arts, enzovoort) moet u zelf betalen. U kunt zich ook laten bijstaan door de vakbond waarbij u aangesloten bent.

De arbeidsrechtbank zal uw arbeidsongeval bij vonnis regelen, eventueel na een medische expertise. U hebt vanaf de betekening van het vonnis een maand de tijd om tegen dit vonnis beroep aan te tekenen bij het arbeidshof. Het arbeidshof zal een arrest vellen dat het vonnis van de arbeidsrechtbank bevestigt of wijzigt. 

De herzieningstermijn begint vanaf de 31e dag na de datum van de betekening van het vonnis. 

Uw werkgever heeft geweigerd om uw ongeval als arbeidsongeval te erkennen

Als uw werkgever weigert om uw ongeval als een arbeidsongeval te erkennen, moet hij u en Fedris daarvan op de hoogte brengen. Indien u niet akkoord gaat met de beslissing van uw werkgever, hebt u 3 jaar de tijd om die te betwisten. U kunt aan Fedris vragen om een onderzoek in te stellen naar de oorzaken en omstandigheden van uw ongeval. Neem hiervoor contact op met de dienst Geweigerde ongevallen via weigering.refusatfedris.be of 02 272 25 40, of vul dit formulier in.

Als Fedris ook niet akkoord gaat met de beslissing van uw werkgever, brengt het uw werkgever daarvan op de hoogte en wordt er een discussie opgestart. Raken uw werkgever en Fedris het niet eens, dan kan Fedris zijn standpunt toelichten in een aangetekende brief aan uw werkgever. U kunt vervolgens uw zaak voor de arbeidsrechtbank brengen. Uw werkgever moet die brief van Fedris dan aan de arbeidsrechtbank voorleggen. Ook als Fedris wel akkoord gaat met de beslissing van uw werkgever, kunt u uw zaak nog voor de arbeidsrechtbank brengen. 

Als u naar de arbeidsrechtbank stapt, zijn de procedurekosten (deurwaarder, griffie, expertise, enzovoort) ten laste van uw werkgever. De honoraria van uw raadslieden (advocaat, arts, enzovoort) moet u zelf betalen. U kunt zich ook laten bijstaan door de vakbond waarbij u aangesloten bent.

De arbeidsrechtbank zal uw arbeidsongeval bij vonnis regelen, eventueel na een medische expertise. U hebt vanaf de betekening van het vonnis een maand de tijd om tegen dit vonnis beroep aan te tekenen bij het arbeidshof. Het arbeidshof zal een arrest vellen dat het vonnis van de arbeidsrechtbank bevestigt of wijzigt. 

De herzieningstermijn begint vanaf de 31e dag na de datum van de betekening van het vonnis. 

Uw werkgever twijfelt om uw ongeval als een arbeidsongeval te erkennen

Als u contractueel tewerkgesteld bent, is uw werkgever verplicht om binnen de dertig dagen uw ziekenfonds te verwittigen zodat uw ziekenfonds indien nodig kan tussenkomen na de periode van gewaarborgd loon. Als u statutair bent, worden uw dagen van tijdelijke arbeidsongeschiktheid omgezet in ziektedagen. U krijgt dan uw gewoon loon doorbetaald. Als u geen ziektedagen meer hebt, wordt u in disponibiliteit gesteld en krijgt u wachtgeld dat gelijk is aan 60 % van uw laatste brutoactiviteitswedde. Als uw werkgever nadien uw arbeidsongeval aanvaardt, betaalt hij uw kosten en uw eventuele vergoeding voor arbeidsongeschiktheid. Aanvaardt de werkgever uw arbeidsongeval niet, dan kunt u aan Fedris vragen of het een onderzoek kan instellen naar zijn beslissing. Bent u het niet eens met de beslissing van uw werkgever of die van Fedris? Dan kunt u uw zaak nog aan de arbeidsrechtbank voorleggen.