Uw privacy

Bescherming van uw persoonlijke gegevens1

Als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; Engels: GDPR) van de Europese Unie2 informeren wij u waarvoor Fedris uw gegevens gebruikt en welke rechten u kunt laten gelden in verband met deze gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij hebben uw gegevens nodig om binnen de sociale zekerheid onze wettelijke opdrachten op het gebied van beroepsrisico’s uit te voeren3. Bijvoorbeeld:

 • gevolg geven aan uw aanvraag en uw dossier behandelen
 • een beslissing van onze instelling meedelen
 • een vergoeding berekenen en betalen waarop u recht hebt
 • uw gezondheidszorgen terugbetalen
 • de verzekeringsondernemingen en de werkgevers controleren op het gebied van beroepsrisico's
 • wetenschappelijke en statistische studies uitvoeren voor preventiedoeleinden

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om de bovenvermelde gegevensverwerkingen te kunnen uitvoeren en/of zo lang dat nodig is als wettelijk bewijs, met een maximum van 30 jaar na uw overlijden.

Aan wie geven wij uw gegevens eventueel door?

We kunnen (een deel van) uw gegevens doorgeven aan personen en instellingen die met Fedris samenwerken. Het gaat hoofdzakelijk om volgende ontvangers:

 • andere publieke instellingen: FOD Financiën, RSZ, FPD (pensioenen), RSVZ (zelfstandigen)…
 • de bankinstellingen die voor Fedris betalingen aan begunstigden uitvoeren
 • uw ziekenfonds of elke andere instelling met een subrogatierecht 
 • uw zorgverstrekkers (artsen, prothesisten, enz.)
 • de artsen en advocaten met wie Fedris meewerkt
 • de dienst voor bedrijfsgeneeskunde van uw werkgever
 • de rechtbanken waarbij een gerechtelijke procedure aanhangig is
 • de verzekeringsonderneming van uw werkgever (in geval van een arbeidsongeval)
 • uw werkgever of uw onderwijsinstelling

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

 1. Vragen welke persoonlijke gegevens Fedris over u bewaart
 2. Een kopie vragen van die gegevens
 3. Vragen om die gegevens te wissen (onder voorbehoud)
 4. Vragen om die gegevens te corrigeren
 5. Weten of de beslissingen van Fedris al dan niet werden geautomatiseerd 
 6. Uw toestemming intrekken als u die eerder hebt gegeven

Hoe kunt u uw rechten laten gelden met betrekking tot uw gegevens?

Contacteer de functionaris voor gegevensbescherming (FG) per e-mail naar privacyatfedris.be of per brief naar Fedris, dienst Informatieveiligheid, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel.

Een klacht?

Schrijf een brief naar: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

1 Gegevensverwerkingsverantwoordelijke: Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel

2 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016

3 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, programmawet van 27 december 2006