Ministeriële omzendbrieven

2014

Omzendbrief nr. 638 – 13.06.2014
Uitvoeringsmodaliteiten van artikelen 8bis en 9 van het koninklijk besluit van 24.01.1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk en van artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 13.07.1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 08.05.2014

Gepubliceerd op: 30.06.2014
Bron: PERSONEEL EN ORGANISATIE   
 

Omzendbrief nr. 636 – 08.05.2014
Toepassing van artikel 20octies van de wet van 03.07.1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Gepubliceerd op : 21.05.2014
Bron: PERSONEEL EN ORGANISATIE
 

Omzendbrief GPI 36ter – 21.03.2014
Schadeloosstelling van de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Gepubliceerd op: 07.04.2014
Bron: BINNENLANDSE ZAKEN

2013

Aanschrijving nr. 273 - 21.11.2013
PUBLIATO-project - Mededeling van de arbeidsongevallengegevens aan de gegevensbank van het Fonds voor arbeidsongevallen door de werkgevers uit de overheidssector die onderworpen zijn aan de wet van 03.07.1967 

Gepubliceerd op: 03.12.2013
Bron: SOCIALE ZEKERHEID

2012

Omzendbrief GPI 70 – 30.07.2012 
Herverzekering voor de vergoeding voor arbeidsongevallen en de rol van de herverzekeringsondernemingen

Gepubliceerd op: 14.08.2012
Bron: BINNENLANDSE ZAKEN

2009

Omzendbrief nr. 594 – 11.03.2009
Toepassing van artikel 20octies van de wet van 03.07.1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Gepubliceerd op: 17.03.2009
Bron: PERSONEEL EN ORGANISATIE

2008

Omzendbrief GPI 63 – 10.06.2008
Berekening van het ziektecontingent van het personeel van de politiediensten

Gepubliceerd op: 23.06.2008
Bron: BINNENLANDSE ZAKEN
 

Omzendbrief GPI 36bis – 20.05.2008
Aanvulling van de omzendbrief GPI 36 van 26.03.2003 betreffende de schadeloosstelling van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de blijvende arbeidsongeschiktheid en de herplaatsing ingevolge arbeidsongevallen, evenals de rente verschuldigd aan de rechthebbenden in geval van een dodelijk ongeval

Gepubliceerd op: 13.06.2008
Bron: BINNENLANDSE ZAKEN

2007

Omzendbrief GPI 56 – 12.04.2007
Afhandeling van de arbeidsongevallen en de regeling van de burgerlijke aansprakelijkheid, de rechtshulp en de zaakschade in het raam van structurele detacheringen en soortgelijke toestanden van personeelsleden van de politiediensten

Gepubliceerd op: 04.05.2007
Bron: BINNENLANDSE ZAKEN

2005

Omzendbrief BA 2005/05 – 02.09.2005
"Naar meer en betere stageplaatsen bij de lokale en regionale besturen"

Gepubliceerd op: 10.10.2005

2004

Omzendbrief – 09.12.2004
Herplaatsing van de ambtenaren die slachtoffers werden van arbeidsongevallen of beroepsziekten (opgelet: enkel Franse tekst)

Gepubliceerd op : 21.12.2004
Bron: WAALSE GEWEST

2003

Omzendbrief GPI 36 – 26.03.2003
Schadeloosstelling van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de blijvende arbeidsongeschiktheid en de herplaatsing ingevolge arbeidsongevallen, evenals de rente verschuldigd aan de rechthebbenden in geval van een dodelijk ongeval

Gepubliceerd op: 17.10.2003
Bron: BINNENLANDSE ZAKEN

2002

Omzendbrief nr. 527 -  11.07.2002
Toepassing van artikel 4, § 1, van de wet van 03.07.1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Gepubliceerd op: 03.08.2002 
Bron: PERSONEEL EN ORGANISATIE
 

Omzendbrief nr. 523 – 05.06.2002
Arrest van het Arbitragehof van 08.05.2002 inzake de prejudiciële vraag over de toepassing van de wet van 03.07.1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Gepubliceerd op: 19.06.2002
Bron: PERSONEEL EN ORGANISATIE


Omzendbrief GPI 14 – 04.01.2002
Hospitalisatieverzekering voor alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Gepubliceerd op: 23.02.2002
Bron: BINNENLANDSE ZAKEN

2001

Omzendbrief nr. 512 - 07.09.2001 
Toepassing op de ongevallen in het buitenland van de wet van 03.07.1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Gepubliceerd op: 25.09.2001
Bron: OPENBAAR AMBT

1996

Omzendbrief nr. 429 – 06.03.1996
Diverse modaliteiten ter uitvoering van de wet van 03.07.1967 betreffende de vergoeding voor arbeidsongevallen in de overheidssector: verjaring en herverzekering. Aan alle federale, gemeenschaps-, gewestelijke, provinciale of plaatselijke overheidsbesturen, -inrichtingen of -diensten die onderworpen zijn aan de wet van 03.07.1967 betreffende de vergoeding voor arbeidsongevallen of ongevallen op de weg naar en van het werk in de overheidssector

Gepubliceerd op: 12.03.1996
Bron: OPENBAAR AMBT

1984

Omzendbrief nr. 247 – 30.04.1984
Artikel 9, 4e lid, van het Koninklijk Besluit van 24.01.1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der rijksbesturen en der andere rijksdiensten, van sommige leden van het personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en der gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra en diensten voor studie- en beroepsoriëntering, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 13.11.1973

Gepubliceerd op: 16.05.1984
Bron: EERSTE MINISTER