Jaarlijkse bezoldiging

De rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid of voor de rechthebbenden van een overleden slachtoffer wordt berekend als een percentage van de jaarlijkse bezoldiging. De vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt berekend als een percentage van het basisloon dat op dezelfde manier wordt berekend als in de privésector.

De jaarlijkse bezoldiging is de wedde waarop een werknemer uit de publieke sector recht heeft op het ogenblik dat de beroepsziekte wordt vastgesteld. 

De jaarlijkse bezoldiging omvat de eigenlijke wedde, verhoogd met de toelagen of vergoedingen die verschuldigd zijn door het financiële statuut van de werknemer (vakantiegeld, eindejaarspremie, andere premies).

De jaarlijkse bezoldiging die in aanmerking wordt genomen om een rente te berekenen mag ten hoogste € 24 332,08 tegen index 1,38 bedragen.

Speciale regelingen zijn van toepassing als het slachtoffer minder gewerkt heeft dan de normale jaarlijkse arbeidsduur van een ambt met volledige prestaties. In dat geval wordt de wedde vervolledigd met een hypothetische bezoldiging.