Revalidatieprogramma voor lage rugpijn

Bent u minstens 4 weken en hoogstens 6 maanden arbeidsongeschikt door een lage rugpijn als gevolg van rugbelastend werk? Dan kunt u in aanmerking komen voor ons revalidatieprogramma voor lage rugpijn als u ook aan de onderstaande voorwaarden voldoet. Met dat programma willen we vermijden dat uw arbeidsgerelateerde ziekte chronisch wordt.

Wie lage rugpijn heeft, heeft immers vaak de neiging om minder te bewegen en zich minder in te spannen om de pijn te vermijden of uit vrees dat de pijn zal verergeren. Daardoor vermindert de lichamelijke conditie, maar de rugpijn verdwijnt niet. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een revalidatieprogramma en ergonomische maatregelen op de arbeidsplaats kunnen helpen bij lage rugpijn. De lichamelijke conditie verbetert, de pijn vermindert of verdwijnt en het werk kan worden hervat.

Kom ik in aanmerking voor het programma?

U komt in aanmerking voor het programma als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent werknemer in de privésector of personeelslid van een provinciale of plaatselijke overheidsdienst;
 • U staat onder gezondheidstoezicht van de arbeidsarts omdat u lasten tilt, uw rug ergonomisch belast wordt of aan mechanische trillingen via het zitvlak bent blootgesteld;
 • U bent arbeidsongeschikt
  • sinds minstens 4 weken en niet langer dan 6 maanden wegens lage rugpijn; 
  • sinds minstens 1 week en niet langer dan 6 maanden wegens lage rugpijn en u bent al arbeidsongeschikt geweest wegens lage rugpijn gedurende minstens 3 weken binnen het jaar dat voorafgaat aan uw huidige arbeidsongeschiktheid;
  • sinds minstens 4 weken en niet langer dan 6 maanden wegens een chirurgische ingreep ter hoogte van de lage rug;
 • Uw dokter gaat ermee akkoord dat u het revalidatieprogramma volgt.

U komt ook in aanmerking voor het programma als uw arbeidsarts bij een werkhervattingsonderzoek – na een arbeidsongeschiktheid van 4 weken tot 6 maanden – vaststelt dat u aangepast werk doet of een andere functie uitvoert.

Kantoorwerk valt niet onder belasting van ergonomische aard. Komen wel in aanmerking : wegenwerkers, onderhoudsarbeiders in de industrie, houthakkers, kabelleggers, groenarbeiders...

Wat houdt het programma in?

Een revalidatieprogramma voor de rug, met toepassing van kinesitherapie, ergotherapie, fysiotherapie, enzovoort. Het programma wordt uitgevoerd in een revalidatiecentrum en omvat hoogstens 36 sessies van twee uur, gespreid over een periode van maximaal zes maanden. U volgt het revalidatieprogramma uit vrije wil, het kan u niet worden opgelegd. Fedris betaalt u de kosten van het revalidatieprogramma die niet door de ziekteverzekering worden betaald, het zogenaamde remgeld. Het betaalt ook uw verplaatsingen naar het revalidatiecentrum terug aan € 0,3460 per km, met een maximum van 1 000 km.

Daarnaast kan Fedris een forfaitaire bijdrage betalen aan uw werkgever als hij ergonomische maatregelen op de werkplek neemt om uw werkhervatting te vergemakkelijken. Voorbeelden: een opleiding op het werk over hoe te bewegen om de rug te sparen, een evaluatie van de risico’s voor de rug die eigen zijn aan het werk. 

Hoe schrijf ik me in voor het programma?

 • Vraag uw behandelend arts of hij ermee akkoord gaat dat u het programma volgt.
 • Maak een afspraak met uw arbeidsarts. Hij zal nagaan of u voldoet aan de voorwaarden voor het programma. Als dat het geval is, stuurt hij een ingevuld exemplaar van het aanvraagformulier functionele revalidatie naar Fedris en bezorgt hij u een tweede ingevuld exemplaar. Dit bezoek is gratis.
 • U bent vrij om hiervoor of hierna aan een revalidatiecentrum te vragen om ook al de achterkant in te vullen.
 • Uw arbeidsarts stuurt het aanvraagformulier naar Fedris (of een kopie ervan als het revalidatiecentrum de achterkant nog niet heeft ingevuld).
 • Fedris stuurt u een beslissing binnen de 15 dagen na ontvangst van het formulier. Als u het programma mag volgen, maakt u een afspraak met een revalidatiecentrum. U kunt onmiddellijk beginnen met uw eerste sessie. 
 • Op het einde van de revalidatie stelt het centrum een verslag op over het verloop en het resultaat van de behandeling. Na ontvangst van dat verslag zal Fedris u uw verplaatsingskosten terugbetalen.
 • Zodra u de factuur van het revalidatiecentrum hebt ontvangen, stuurt u een kopie ervan naar Fedris. Fedris betaalt u vervolgens het remgeld voor de revalidatiebehandeling terug. (Fedris betaalt alleen de verstrekking 558994 - Ambulante pluridisciplinaire revalidatie voor wervelzuilaandoeningen van de RIZIV-nomenclatuur en 1 voorafgaandelijke raadpleging bij de specialist van het revalidatiecentrum terug).

Kan ik worden opgenomen in het revalidatieprogramma als ik al voor behandeling ben opgenomen in een erkend revalidatiecentrum?

Hebt u de behandeling al gestart in een erkend revalidatiecentrum zonder voorafgaande tussenkomst van de arbeidsarts, dan kunt u alleen nog in aanmerking komen voor een terugbetaling door Fedris als u bij Fedris een aanvraag indient binnen de eerste 4 weken van de behandeling. Vraag daarvoor aan de arts-specialist van het revalidatiecentrum om het aanvraagformulier in te vullen en neem vervolgens contact op met uw arbeidsarts.

Kan ik het werk hervatten en toch het revalidatieprogramma volgen?

Ja, dat kan, zowel voltijds als deeltijds. Maak daarvoor een afspraak met uw arbeidsarts.

De samenwerkingsovereenkomst tussen Fedris en de revalidatiecentra bepaalt trouwens uitdrukkelijk dat de centra behandelingen moeten kunnen aanbieden buiten de normale werkuren, aangezien de werkhervatting bevorderen een van de doelstellingen van het preventieprogramma is.

Als u het werk deeltijds zou willen hervatten moet u daarvoor het akkoord van uw werkgever hebben. Indien hij akkoord gaat, zal hij u een loon voor deeltijds werk betalen. Om te weten of u recht hebt op een aanvullende uitkering ter compensatie van uw loonverlies doordat u niet meer voltijds werkt, raadpleegt u het best de adviserend arts van uw ziekenfonds. 

Betaalt Fedris mij een uitkering voor mijn arbeidsongeschiktheid door lage rugpijn?

Neen. Als u arbeidsongeschikt bent, krijgt u in het begin gewaarborgd loon van uw werkgever en daarna een uitkering van het ziekenfonds. In dat laatste geval zal de adviserend arts van het ziekenfonds beslissingen nemen over de erkenning of verlenging van de perioden van arbeidsongeschiktheid. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als er sprake is van een echte beroepsziekte, kan Fedris een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid betalen. Daarvoor moet dan een aparte aanvraag worden ingediend. Vooraleer u dat doet, overlegt u het best met uw behandelend arts of met de adviserend arts van het ziekenfonds.

Kan ik tweemaal in aanmerking komen voor het revalidatieprogramma?

U kunt een tweede keer in aanmerking komen voor het revalidatieprogramma indien u:

 • een nieuwe chirurgische ingreep hebt ondergaan aan de rug;
 • de toestemming hebt van de adviserend arts van het ziekenfonds voor een rugrevalidatie die nodig is om het werk te kunnen hervatten.

Kan ik in aanmerking komen voor het revalidatieprogramma als mijn lage rugpijn is veroorzaakt door een arbeidsongeval?

Als het arbeidsongeval werd erkend, kunt u niet in aanmerking komen voor het programma. Als uw arbeidsongeval niet werd erkend, kunt u wel een aanvraag voor het programma indienen.