Hoe wordt mijn beroepsziekte geregeld?

Zodra Fedris uw vergoedingsaanvraag van uw werkgever ontvangt, wordt er een dossier aangemaakt. Eerst voeren een of meerdere dossierbeheerders een administratieve controle uit. Dat wil zeggen dat ze onder meer nagaan of er geen gegevens ontbreken. Als dat het geval is, zal Fedris contact met u opnemen. 

Een arts van Fedris bekijkt de formulieren en eventuele medische bewijsstukken. Soms vraagt hij bijkomende medische bewijsstukken op. Hij kan u per brief ook oproepen voor een medisch onderzoek in onze instelling.  

De ingenieurs van Fedris onderzoeken of u bent blootgesteld geweest aan een beroepsrisico dat uw ziekte kan hebben veroorzaakt. Het laboratorium van Fedris kan daarbij helpen en bepaalde biomedische analyses uitvoeren.

Bovenstaande onderzoeken worden meestal gelijktijdig opgestart, maar soms voert Fedris ze in een andere volgorde uit als het meent dat het zo sneller correcte besluiten kan nemen.

Op basis van de administratieve gegevens, het medisch onderzoek en het blootstellingsonderzoek neemt Fedris zijn besluiten. Die gemotiveerde besluiten deelt Fedris met een aangetekende brief mee aan uw werkgever. Uw werkgever stuurt u vervolgens de ontwerpbeslissing. U kunt daarover opmerkingen formuleren. Nadien zal uw werkgever u zijn gemotiveerde beslissing met een aangetekende brief meedelen. 

Als uw werkgever uw beroepsziekte erkent en u daarvoor zal vergoeden, kan er in die brief het volgende staan: 

  • of u tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt wordt verklaard;
  • welke graad van arbeidsongeschiktheid u eventueel wordt toegekend;
  • de periode van de terugbetaling van de gezondheidszorgen die u wordt toegekend. Fedris betaalt de gezondheidszorgen rechtstreeks aan u terug;
  • welk bedrag uw werkgever u eventueel zal betalen als vergoeding voor uw beroepsziekte. Fedris betaalt uw werkgever het bedrag terug dat is gebaseerd op zijn besluiten.

Als u niet akkoord gaat met de beslissing, kunt u binnen het jaar beroep aantekenen bij een arbeidsrechtbank.

Vraagt u een vergoeding aan voor een ziekte die niet op de Belgische lijst van beroepsziekten staat? Hou er dan rekening mee dat Fedris meer tijd zal nodig hebben voordat het zijn besluiten kan nemen. Fedris moet dan immers nog controleren of er een verband is tussen uw ziekte en het beroepsrisico en een arts van Fedris moet nog een gemotiveerd verslag opmaken voor een commissie die uw beroepsziekte eventueel zal erkennen