FAQ

Hoe wordt mijn premie voor de arbeidsongevallenverzekering berekend?

Fedris heeft de toepassing Primula ontwikkeld om de administratie voor u te vereenvoudigen. Met Primula kunnen de loon- en arbeidstijdgegevens die u elk kwartaal aan de RSZ aangeeft (de DmfA-aangifte) worden samengevoegd op jaarbasis. Eenmaal per jaar maakt Fedris die zogenaamde primulabonnen dan over aan de verzekeringsonderneming waarbij u in het voorbije jaar tegen arbeidsongevallen was verzekerd. 

Zo moet u geen bijkomende aangifte meer doen aan uw verzekeringsonderneming en beschikt de verzekeringsonderneming over de brute gegevens om de loonmassa te berekenen op basis waarvan zij dan de verzekeringspremie berekent. 

Hebt u vragen over de omzetting van de primulabonnen (en dus de RSZ-gegevens) naar de verzekerde loonmassa? Neem dan contact op met uw verzekeringsonderneming die u daarover de nodige uitleg moet geven. 

Hebt u klachten over de berekening van de verzekeringspremie? Neem dan contact op met de dienst klachtenbehandeling van uw verzekeringsonderneming of, in tweede instantie, met de Ombudsman van de Verzekeringen.

Hebt u vragen over de inhoud van uw kwartaalaangifte? Neem dan contact op met de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid.

 

Word ik vergoed voor het loonverlies wanneer een werknemer wordt opgeroepen bij de raadsarts van mijn verzekeringsonderneming?

Als een werknemer wordt opgeroepen bij de raadsarts betaalt u uw werknemer zoals op een gewone werkdag. De verzekeringsonderneming zal u nadien dat loonverlies terugbetalen.

 

Wat kan ik doen als een werknemer klachten heeft over de regeling van zijn arbeidsongeval door mijn verzekeringsonderneming?

U kunt uw werknemer doorverwijzen naar de website van Fedris waar hij Fedris kan vragen om een onderzoek in te stellen naar het arbeidsongeval en de beslissingen van de verzekeringsonderneming.

 

Wat zijn mijn verplichtingen voor de wedertewerkstelling van gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikte werknemers?

In artikel 23 van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 lezen we:

Ingeval de tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk is of wordt, kan de verzekeringsonderneming aan de werkgever vragen de mogelijkheid van een wedertewerkstelling te onderzoeken, hetzij in het beroep dat de getroffene voor het ongeval uitoefende, hetzij in een passend beroep dat voorlopig aan de getroffene kan worden opgedragen. De wedertewerkstelling kan slechts gebeuren na een gunstig advies van de arbeidsarts wanneer dit advies voorgeschreven wordt in het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming of wanneer de getroffene zichzelf niet geschikt acht om het werk te hervatten.

Voor meer informatie over wedertewerkstelling neemt u het best contact op met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. U vindt ook nuttige informatie in
het dossier "return to work" dat u kan terugvinden op de website van de Nationale Arbeidsraad.