Regeling van uw arbeidsongeval

Na aangifte van uw ongeval aan uw werkgever, zal uw werkgever uw ongeval aangeven bij zijn verzekeringsonderneming. Hij is daartoe verplicht en heeft daarvoor 8 dagen tijd vanaf de dag na het ongeval. Als uw werkgever weigert uw ongeval aan te geven, neemt u zo snel mogelijk contact op met Fedris

Bijna de helft van de arbeidsongevallen wordt geregeld zonder dat er enige arbeidsongeschiktheid is geweest. U werd in dat geval alleen vergoed voor uw eventuele medische kosten en verplaatsingskosten, tenminste als de verzekeringsonderneming het ongeval heeft aanvaard. Vanaf de datum van uw ongeval is er wel een herzieningstermijn van 3 jaar ingegaan. Tijdens die herzieningstermijn kan uw arbeidsgeschiktheid worden herzien indien uw gezondheidstoestand toch zou verergeren als gevolg van uw arbeidsongeval. 

Indien uw arbeidsongeval wel tot een arbeidsongeschiktheid heeft geleid, verschilt de regeling van uw arbeidsongeval naargelang de verzekeringsonderneming uw ongeval als arbeidsongeval heeft erkend of niet.

De verzekeringsonderneming heeft uw ongeval als arbeidsongeval erkend 

Als de verzekeringsonderneming uw arbeidsongeval heeft erkend en aan u een vergoeding betaalt (voor uw tijdelijke arbeidsongeschiktheid en medische kosten), zal ze op een bepaald moment (maar wel na het einde van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid) uw toestand willen consolideren. Op die consolidatiedatum stelt ze vast dat uw letsels niet meer evolueren en gaat ze na of u uw geschiktheid om door arbeid een inkomen te verwerven al dan niet gedeeltelijk of volledig en blijvend verloren bent. 

Genezen zonder blijvende arbeidsongeschiktheid

Als de verzekeringsonderneming oordeelt dat u geen restletsels hebt die een blijvende weerslag hebben op uw verdienvermogen, verklaart ze u genezen zonder blijvende ongeschiktheid. De verzekeringsonderneming brengt u schriftelijk op de hoogte van haar beslissing als u meer dan
7 dagen tijdelijk arbeidsongeschikt bent geweest. Als u meer dan 30 dagen tijdelijk arbeidsongeschikt bent geweest, moet de genezing worden bevestigd met het verplicht model van medisch attest. De datum van de brief waarin de verzekeringsonderneming u genezen verklaart is het begin van de herzieningstermijn.

Gaat u niet akkoord met de genezenverklaring, dan kunt u de zaak voorleggen aan de arbeidsrechtbank.

Blijvend arbeidsongeschikt

Als de verzekeringsonderneming meent dat u blijvend ongeschikt bent, doet ze u een voorstel voor de regeling van uw ongeval. Dat voorstel bevat onder meer de volgende gegevens: 

  • de beschrijving van uw blijvende letsels
  • uw graad van blijvende ongeschiktheid (uitgedrukt in %)
  • uw basisloon (het loon dat u hebt verdiend tijdens het jaar dat aan uw ongeval is voorafgegaan)
  • de consolidatiedatum (de datum vanaf wanneer uw letsels niet meer evolueren)
  • uw eventuele noodzakelijke prothesen of orthopedische toestellen.

U gaat akkoord met het voorstel van de verzekeringsonderneming en uw behandelend arts gaat akkoord met de beschrijving van de blijvende letsels of met de elementen in het consolidatieverslag

Als u akkoord gaat met het voorstel van de verzekeringsonderneming en uw behandelend arts akkoord gaat met de beschrijving van de blijvende letsels of met de elementen in het consolidatieverslag, bezorgt de verzekeringsonderneming het dossier aan Fedris. Vervolgens onderzoekt Fedris of de arbeidsongevallenwet correct werd toegepast. Tijdens die bekrachtigingsprocedure controleert Fedris bijvoorbeeld of het basisloon waarop uw vergoeding is gebaseerd correct werd berekend en of de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid aanvaardbaar is.

Als de arbeidsongevallenwet werd nageleefd en alle gegevens in de overeenkomst tussen u en de verzekeringsonderneming correct zijn, bekrachtigt Fedris de overeenkomst binnen de 3 maanden. Fedris kan daarbij de procedure maximaal 2 maanden schorsen wanneer bepaalde gegevens in de overeenkomst ontbreken of moeten worden gewijzigd (bv. als het basisloon verkeerd werd bepaald). Als Fedris niet akkoord kan gaan met een van de elementen van de overeenkomst en de verzekeringsonderneming dat standpunt niet volgt, weigert Fedris de overeenkomst te bekrachtigen. Fedris bezorgt u en de verzekeringsonderneming een aangetekende brief met zijn gemotiveerde beslissing. Als de verzekeringsonderneming weigert om haar standpunt aan te passen, zal de regeling van het arbeidsongeval aan de arbeidsrechtbank worden voorgelegd. Zodra Fedris de overeenkomst tussen u en de verzekeringsonderneming heeft bekrachtigd, begint de herzieningstermijn.

U gaat niet akkoord met het voorstel van de verzekeringsonderneming, uw behandelend arts gaat niet akkoord met de beschrijving van de blijvende letsels of met de elementen in het consolidatieverslag of Fedris weigert de overeenkomst te bekrachtigen

Als u niet akkoord gaat met het voorstel van de verzekeringsonderneming of als uw behandelend arts niet akkoord gaat met de beschrijving van de blijvende letsels of met de elementen in het consolidatieverslag of als Fedris weigert de overeenkomst te bekrachtigen, kunt u of kan de verzekeringsonderneming de zaak voorleggen aan de arbeidsrechtbank. Daarvoor geldt er een verjaringstermijn van 3 jaar. De begindatum van de verjaringstermijn kan niet altijd eenvoudig worden vastgesteld.

In dat geval zijn de procedurekosten (deurwaarder, griffie, expertise, enzovoort) ten laste van de verzekeringsonderneming. De honoraria van uw raadslieden (advocaat, arts, enzovoort) moet u zelf betalen. U kunt zich ook laten bijstaan door de vakbond waarbij u aangesloten bent.

De arbeidsrechtbank zal uw arbeidsongeval bij vonnis regelen, eventueel na een medische expertise. U hebt vanaf de betekening van het vonnis een maand de tijd om tegen dit vonnis beroep aan te tekenen bij het arbeidshof. Het arbeidshof zal een arrest vellen dat het vonnis van de arbeidsrechtbank bevestigt of wijzigt. 

De herzieningstermijn begint vanaf de 31e dag na de datum van de betekening van het vonnis of, als er beroep werd aangetekend tegen het vonnis, vanaf de datum van het arrest van het arbeidshof.

De verzekeringsonderneming heeft geweigerd om uw ongeval als arbeidsongeval te erkennen

Als de verzekeringsonderneming weigert om uw arbeidsongeval als dusdanig te erkennen en u bent niet akkoord met deze beslissing, dan kan u aan Fedris vragen de beslissing van de verzekeringsonderneming te onderzoeken of om een onderzoek in te stellen naar de oorzaken en omstandigheden van het ongeval. Neem hiervoor contact op met de dienst Geweigerde ongevallen via weigering.refusatfedris.be of 02 272 25 40, of vul dit formulier in. Na dit onderzoek brengt Fedris u, de verzekeringsonderneming en uw ziekenfonds op de hoogte van de resultaten hiervan.

Als de verzekeringsonderneming een weigeringsbeslissing blijft aanhouden die Fedris als ongegrond beschouwt, kunt u de zaak voorleggen aan de arbeidsrechtbank. In  behartigenswaardige gevallen kan Fedris het geschil ook zelf voor de arbeidsrechtbank brengen.

De procedurekosten (deurwaarder, griffie, expertise, enzovoort) zijn ten laste van de verzekeringsonderneming. De honoraria van uw raadslieden (advocaat, arts, enzovoort) moet u zelf betalen. U kunt zich ook laten bijstaan door de vakbond waarbij u aangesloten bent.

De arbeidsrechtbank zal er zich over uitspreken of uw ongeval als een arbeidsongeval moet worden erkend, eventueel na een medische expertise. U hebt vanaf de betekening van het vonnis een maand de tijd om tegen dit vonnis beroep aan te tekenen bij het arbeidshof. Het arbeidshof zal een arrest vellen dat het vonnis van de arbeidsrechtbank bevestigt of wijzigt. 

Indien het arbeidsongeval werd aanvaard én de gevolgen werden geregeld in hetzelfde vonnis, begint de herzieningstermijn op de 31e dag na de datum van de betekening van het vonnis of op de datum van het arrest van het arbeidshof.

De verzekeringsonderneming twijfelt om uw ongeval als arbeidsongeval te erkennen

Indien de verzekeringsonderneming twijfelt om uw ongeval als arbeidsongeval te erkennen, zal ze een voorbehoud formuleren. In afwachting van haar definitieve beslissing kunt u zich tot uw ziekenfonds wenden voor de vergoeding van uw tijdelijke ongeschiktheid. Nadien zal uw ziekenfonds zijn uitgaven terugvorderen bij de verzekeringsonderneming.