Aangifte

Als werkgever moet u elk ongeval van uw werknemers op de arbeidsplaats of op de weg naar en van het werk aangeven aan uw verzekeringsonderneming. U kunt het ongeval zelf aangeven of uw sociaal secretariaat vragen om dat in uw plaats te doen. Uw verzekeringsonderneming beslist of het ongeval een arbeidsongeval is of niet.

Als u niet verzekerd bent tegen arbeidsongevallen moet u elk ongeval op de arbeidsplaats of op de weg naar en van het werk aangeven bij Fedris. Als het ongeval als een arbeidsongeval wordt erkend, zal Fedris het slachtoffer vergoeden zoals een verzekeringsonderneming dat zou doen en zal het nadien alle uitgekeerde bedragen van u terugeisen, bovenop de bijdrage voor ambtshalve aansluiting. U kunt eventueel ook strafrechtelijk worden vervolgd.

Wanneer geeft u het ongeval aan?

U moet het ongeval aan uw verzekeringsonderneming aangeven binnen de 8 dagen vanaf de dag na die van het ongeval. Ook nadat die termijn verstreken is, moet u het ongeval nog altijd zo snel mogelijk aangeven en in elk geval voordat de verjaringstermijn van 3 jaar na het ongeval is verstreken.
 
Als u het ongeval niet of te laat aangeeft, kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.
 
De termijn van 8 dagen is niet van toepassing op ongevallen die beantwoorden aan de criteria van een licht ongeval. Een licht ongeval moet u alleen in uw register van eerste hulp registreren zodra u erover wordt geïnformeerd. Maar als de gezondheidstoestand van het slachtoffer nadien verslechtert, moet u het ongeval toch aan uw verzekeringsonderneming aangeven binnen de 8 dagen vanaf de dag waarop u erover werd geïnformeerd.
 

Hoe geeft u het ongeval aan?

U hebt 3 mogelijkheden om een ongeval aan te geven:
 
  1. U gebruikt de onlinedienst van het Portaal van de sociale zekerheid. Daarvoor hebt u een specifieke toegang nodig. Van die elektronische aangifte krijgt u een kopie per e-mail. Uw aangifte heeft een uniek nummer. Denk eraan dat een vereenvoudigde aangifte kan volstaan als het slachtoffer op het moment van de aangifte het werk al heeft hervat na een ongeschiktheid van minder dan 4 dagen (vanaf de dag na die van het ongeval).
  2. U vult het papieren aangifteformulier in en stuurt het naar uw verzekeringsonderneming. Onder rubrieken en codes vindt u alle informatie om het aangifteformulier correct te kunnen invullen.
  3. U gebruikt de software die u daarvoor van uw verzekeringsonderneming hebt gekregen en waarmee u de aangifte rechtstreeks elektronisch kunt doorsturen. Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij uw verzekeringsonderneming.
Vergeet niet om het medische attest van eerste vaststelling naar uw verzekeringsonderneming te sturen, zodra u erover beschikt.
 
Elk ernstig ongeval moet u ook aangeven aan de arbeidsinspectie.
 
Een licht ongeval moet alleen in het register voor eerste hulp worden geregistreerd, tenzij de gezondheidstoestand van het slachtoffer nadien verslechtert als gevolg van dat ongeval. Meer informatie over lichte ongevallen vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.