News

21/06/2024 Aangepaste spreekuren tijdens de zomermaanden

Tijdens de zomermaanden geldt er een aangepaste regeling voor de spreekuren van onze maatschappelijk assistenten:

LocatieJuliAugustus
AntwerpenVrijdag 26/07Vrijdag 09/08
BeringenDinsdag 09/07Dinsdag 20/08
BruggeDinsdag 16/07Dinsdag 06/08
BrusselElke donderdagElke donderdag
GenkWoensdag 10/07Woensdag 21/08
GentWoensdag 17/07Woensdag 07/08
KortrijkWoensdag 17/07Woensdag 21/08
MechelenGeen spreekuurGeen spreekuur
RoeselareGeen spreekuurGeen spreekuur
TongerenGeen spreekuurGeen spreekuur

31/05/2024 Arbeidsongevallen in de openbare sector: wijzigingen reglementering

Het koninklijk besluit van 9 april 2024 en het ministerieel besluit van 24 april 2024 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26 april 2024, met inwerkingtreding op 1 juni 2024) bepalen meerdere wijzigingen inzake arbeidsongevallen in de overheidssector:

 

1. Actualisering van het model van arbeidsongevalaangifte: het ministerieel besluit van 24 april 2024 bepaalt het nieuwe model van arbeids(weg)ongevalaangifte in de overheidssector.

2. Een medisch attest van eerste vaststelling, voorheen 'model B' genoemd, moet worden bijgevoegd bij de ongevalaangifte wanneer het ongeval een tijdelijke arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, zelfs als die beperkt is tot een dag.

3. Er bestaat geen specifiek model meet voor het medisch attest van eerste vaststelling. Eender welk medisch attest dat de minimale gegevens bevat die verduidelijkt worden in het koninklijk besluit van 9 april 2024, artikel 8 kan dienst doen als medisch attest.

4. De documenten kunnen elektronisch bezorgd worden (met ontvangstbevestiging), of via persoonlijke afgifte (met ontvangstbevestiging), of via aangetekende zending. Wanneer de kennisgeving van een document een termijn doet lopen, zal de eerste dag van de termijn de dag na de ontvangst zijn; wanneer er geen ontvangstbevestiging is, is de eerste dag van de termijn de derde werkdag na de verzending. Documenten die tussen de werkgever en de medische dienst worden verzonden, mogen per gewone post worden verstuurd. De werkgever dient de arbeidsongevalaangifte in bij Medex met behulp van de databank van Fedris via het portaal van de sociale zekerheid, Publiato.

5. De schrapping van het medisch attest van genezing: voor de ongevallen waarvoor de tijdelijke arbeidsongeschiktheid minder is dan 30 dagen zal de werkgever het slachtoffer een genezenverklaring mededelen drie maanden na het arbeidsongeval; Als het slachtoffer van mening is dat hij/zij niet genezen is, moet hij/zij binnen dezelfde termijn een omstandig medisch verslag indienen waaruit blijkt dat hij/zij blijvend arbeidsongeschikt is.

6. De publieke werkgever is volledig gebonden aan de conclusies van de bevoegde medische dienst, maar de rechter is niet gebonden aan de conclusies van die medische dienst.

7. Met de mogelijkheid dat het slachtoffer overlijdt, al dan niet in verband met het ongeval, wordt meer rekening gehouden tijdens de administratieve procedure.

8. De bevoegde medische dienst beslist over de verergering/vermindering van de graad van blijvende ongeschiktheid. De gevolgen van de herziening, de verergeringsbijslagen en de uitkeringen bij overlijden gaan in op de 1e dag van de maand waarin de verergering zich voordoet of op de 1e dag van de maand volgend op de maand waarin de vermindering zich voordoet.

21/05/2024 “Datamining”-website verzamelt meer dan 550 indicatoren over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België

In samenwerking met Fedris heeft de FOD Werkgelegenheid (WASO) een website gelanceerd die de meeste Belgische gegevens over beroepsrisico's en arbeidsomstandigheden centraliseert. De website brengt de gegevens uit verschillende bronnen samen en stelt ze digitaal ter beschikking van een zo groot mogelijk aantal belanghebbenden (politieke besluitvormers, sociale partners, deskundigen, bedrijven).

Een belangrijk instrument om het beleid aan te passen om duurzaam werk gedurende de hele loopbaan te garanderen.

Welke gegevens vindt u er?

De site presenteert meer dan 550 indicatoren die zijn onderverdeeld in drie hoofdthema’s over beroepsrisico’s:

  • blootstelling aan gevaren: organisatie van het werk, inhoud van het werk, omstandigheden, …
  • gevolgen en schade: ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, work-life balance, …
  • preventie: risicobeheer, gezondheids- en veiligheidsopleidingen, inspectie, …

Deze indicatoren worden gepresenteerd in de vorm van interactieve grafieken, zodat gebruikers ze gemakkelijk kunnen bekijken met behulp van verschillende filters (geslacht, leeftijd, activiteitensector, jaar).

De gegevens zijn afkomstig van verschillende bronnen (bv. socialezekerheidsinstellingen, externe preventiediensten, sociale secretariaten, specifieke enquêtes).

Waarom zijn deze gegevens belangrijk?

Het is belangrijk om in België over gegevens te beschikken die toelaten om de evolutie van beroepsrisico's en arbeidsomstandigheden op te volgen. Het verkrijgen van een globaal, gemeenschappelijk en digitaal overzicht van deze gegevens zal de actoren van het welzijn op het werk in staat stellen om het beleid en de te nemen maatregelen beter af te stemmen op zowel sensibilisering als preventie. De uitdaging is om duurzame arbeidsomstandigheden te garanderen die de fysieke en mentale gezondheid van werknemers gedurende hun hele loopbaan beschermen.

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Belgisch nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV).

Ga naar de Datamining website

17/05/2024 Geen zitdag in Beringen op dinsdag 21 mei

Op dinsdag 21 mei zal de zitdag in Beringen uitzonderlijk niet kunnen doorgaan omdat het stadhuis die dag gesloten is. Onze excuses voor het ongemak.

18/04/2024 Geen zitdagen in Gent en Kortrijk op 1 en 8 mei

Op woensdag 8 mei zal de zitdag in Gent en Kortrijk uitzonderlijk niet kunnen doorgaan.  Onze excuses voor het ongemak.

Overigens zal er ook op woensdag 1 mei geen sociaal assistent aanwezig zijn, aangezien het dan een nationale feestdag is.

 

28/02/2024 COVID-19 niet langer erkend als beroepsziekte

Door vaccinaties en circulatie van het virus is er een collectieve immuniteit ontstaan voor het coronavirus. Dit virus beschouwen we nu als een "normaal" ademhalingsvirus. Er is dus geen enkele reden meer om COVID-19 anders te behandelen dan griep die niet erkend is als beroepsziekte.

Fedris heeft beslist om vanaf 1 maart COVID-19 niet meer als beroepsziekte te erkennen. Dit wil zeggen dat een erkenning binnen het lijstsysteem (inclusief code 1.404.03) niet meer mogelijk is. Een aanvraag indienen, kan theoretisch nog via het open systeem. De kans op een erkenning wordt dan zeer klein aangezien de bewijslast voor de professionele blootstelling bij de aanvrager komt te liggen.

Uiteraard volgt Fedris de epidemiologische situatie op en zal indien nodig op basis van nieuwe beschikbare informatie zijn beleid aanpassen

28/02/2024 Ons kantoor in Luik verhuist

Het regionale kantoor van Fedris in Luik verhuist op 1 maart naar het gebouw van de RVA (rue Jean Gol 2 - 4000 Luik). Dit gebouw ligt vlakbij het station van Liège-Guillemins waardoor de bereikbaarheid voor de burger in principe zal verhogen.

Behalve de gezondheidszorgformulieren die nu rechtstreeks naar Brussel (Fedris - Sterrekundelaan 1 - 1210 Bruxelles) moeten worden gestuurd, blijft de werking van het kantoor in Luik dezelfde. Burgers zijn nog steeds welkom voor diverse vragen, het opvragen en bezorgen van documenten... of om een sociaal assistent te spreken elke maandag tussen 9u en 12u (uitzondelijk zal er op de maandagen 4 en 11 maart geen sociaal assistent aanwezig kunnen zijn).

Het regionale kantoor zal op vrijdag 1 maart niet bereikbaar zijn omwille van de verhuis. Vanaf maandag 4 maart staan wij in Luik opnieuw tot uw dienst.

12/02/2024 Dinsdag 13/02 geen spreekuur in Beringen

Helaas kan het spreekuur van onze sociaal assistent van dinsdag 13 februari in Beringen niet doorgaan omwille van ziekte.

Onze excuses voor het ongemak.

08/02/2024 Fedris erkent 2 nieuwe huidziekten

De lijst van beroepsziekten wordt uitgebreid met 2 nieuwe huidziekten: actinische keratosen en plaveiselcelcarcinoom.

Meer info hierover kan je terugvinden in onze nieuwsbrief.

06/02/2024 Dinsdag 13/02 geen spreekuur in Brugge

Op dinsdag 13 februari zal er éénmalig geen sociaal assistent van Fedris aanwezig kunnen zijn in Brugge omwille van overmacht.

Onze excuses voor het ongemak.