News

25/03/2020 Mailbox Covid 19

Covid-19 is erkend als beroepsziekte. Dit houdt in dat personen met Covid-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking voor schadeloosstelling komen wegens beroepsziekte.

Op onze website vindt u een FAQ over dit thema. Vindt u geen antwoord op uw vraag in deze FAQ, dan mag u steeds uw vraag stellen aan covid19atfedris.be.  

23/03/2020 Mededeling in verband met de COVID-19 epidemie

De heersende COVID-19-epidemie heeft de vraag opgeroepen of de ziekte in bepaalde gevallen als een beroepsziekte kan worden erkend.

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigt dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

Daaronder vallen:

 • ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van COVID-19-patiënten;
 • in de ziekenhuizen:
  • het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen;
  • het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten;
  • het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen;
  • personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met COVID-19;
 • het personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan (twee of meer geclusterde gevallen).

In de voornoemde diensten gaat het over alle personen die er werkzaam zijn (medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel) en bij wie de infectie in verband kan staan met hun beroepsactiviteit. De regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.

Gevallen van COVID-19 bij personeelsleden die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen, kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een COVID-19-patiënt.

Personen die in aanmerking komen, hebben er belang bij een aanvraag tot schadeloosstelling in te dienen. Voor een vlotte afhandeling van de aanvraag is het van groot belang zoveel mogelijk informatie te verschaffen over:

 • de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteit in de laatste weken voor het optreden van de symptomen;
 • de medische evolutie van de aandoening (verslagen van artsen);
 • de laboratoriumuitslagen die de infectie door het SARS-CoV-2-virus aantonen; deze uitslagen zijn absoluut noodzakelijk;
 • de duur van de arbeidsongeschiktheid die door de arts werd voorgeschreven.

Fedris staat in voor de verzekering tegen beroepsziekten van werknemers in de privésector, van stagiairs en van personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (provincies, steden, gemeenten, OCMW’s, intercommunales).

Personeelsleden van andere overheden (federale overheid, Gewesten, Gemeenschappen) worden niet door Fedris verzekerd. Zij moeten hun aanvraag bij hun werkgever (de overheidsdienst) indienen, volgens de voorgeschreven procedure.

Let op: ook wie een aanvraag tot schadeloosstelling bij Fedris indient, moet nog steeds een aangifte van arbeidsongeschiktheid indienen bij zijn werkgever en zijn ziekenfonds.

Fedris volgt de evolutie van de epidemie op de voet en zal zijn beleid, indien nodig, bijsturen aan de hand van nieuwe informatie die beschikbaar komt. 

Voor vragen kan u terecht op volgend e-mailadres: covid19atfedris.be. Gelieve hiervoor geen telefonisch contact op te nemen met uw dossierbeheerder.

16/03/2020 Update: annulatie afspraken, huisbezoeken en permanenties tot 3/4

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft Fedris verschillende maatregelen genomen die van kracht zijn tot en met vrijdag 3 april.

 • Al onze kantoren (Brussel, Luik en Hasselt) zijn gesloten voor het publiek, maar we blijven uiteraard tot uw dienst en via e-mail en telefonisch bereikbaar. Alle zitdagen zullen voorlopig niet meer doorgaan. 
 • Alle medische raadplegen in Brussel, Luik en Hasselt zijn geannuleerd.  Iedereen die een afspraak had, werd hierover persoonlijk geïnformeerd.
 • We komen voorlopig niet meer op huisbezoek. Alle gesprekken zullen telefonisch plaatsvinden.

Als u uw dossierbeheerder niet telefonisch kunt bereiken, bel dan het algemene Fedris-nummer: 02 272 20 00. Leg duidelijk uit waarom u belt (beroepsziekte, arbeidsongeval, status van uw dossier of betaling, enz.). en u wordt in contact gebracht met een collega van uw dossierbeheerder.

 

11/03/2020 Onbeschikbaarheid vaccins hepatitis B

Fedris heeft van de producent vernomen dat de vaccins Twinrix Adult en Engerix B 20 μg tijdelijk onbeschikbaar zijn. Twinrix zal hoogstwaarschijnlijk onbeschikbaar zijn tot 20 maart 2020, Engerix B tot eind april 2020. Ook het vaccin Hbvaxpro is onbeschikbaar tot 31 december 2020. Gedurende de periode van onbeschikbaarheid van Engerix B betaalt Fedris het bivalente vaccin tegen hepatitis A en B (Twinrix) terug voor de vaccinatie tegen hepatitis B. De diagnostische vaccinatie van personen die reeds gevaccineerd werden tegen hepatitis B, maar bij wie de anti-HBs-titer kleiner is dan 10 mIU/ml, kan ook worden uitgevoerd met Twinrix.

03/02/2020 Brexit: rechten van de sociaal verzekerden gewaarborgd tot 31.12.2020

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verlaten op 31 januari 2020 om middernacht. Een overgangsperiode is voorzien tot 31 december 2020. Tijdens deze periode verandert er niets voor de sociaal verzekerden.

De betaling van vergoedingen ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte blijft ook gewaarborgd na het einde van de overgangsperiode. De kwestie van de terugbetaling van de medische kosten zal geregeld moeten worden voor 1 januari 2021 op het niveau van de Europese Unie of op Belgisch niveau.

Meer informatie over de gevolgen van de Brexit vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: https://socialsecurity.belgium.be/nl/internationaal-actief/brexit-impact

07/01/2020 Lancering nieuwe asbestcampagne

Onlangs werd een campagne opgestart over de nieuwe reglementeringen van het Asbestfonds. Deze gaat gepaard met een splinternieuwe website van het Asbestfonds (asbestfonds.be), affiches, folders en brochures voor zowel slachtoffers en hun naasten, als voor artsen. 
De folders en brochures zijn online beschikbaar in de infotheek van de nieuwe website. Papieren versies kunnen indien nodig verkregen worden bij de communicatiedienst: communicationatfedris.be.
 
Voor algemene vragen over asbest, neem contact op met info.afaatfedris.be
 

23/12/2019 Heeft uw onderneming een brief ‘verzwaard risico’ van Fedris ontvangen?

Fedris streeft ernaar zoveel mogelijk arbeidsongevallen te voorkomen. Daarom bepaalt Fedris jaarlijks, op basis van wettelijke criteria, de ondernemingen waarin het risico op een arbeidsongeval opvallend hoger was dan in de andere ondernemingen van dezelfde activiteitssector. De geselecteerde ondernemingen moeten verplicht preventiemaatregelen nemen om de frequentie en de ernst van de ongevallen te verminderen. Indien uw onderneming van Fedris de brief ‘verzwaard risico’ ontvangen heeft, betekent dit dat uw onderneming dit jaar tot deze selectie van (maximaal) 200 ondernemingen behoort.

 

We verwijzen graag naar de pagina Verzwaard risico voor meer informatie.

18/12/2019 Sluiting eindejaar

Op dinsdag 24 december zal Fedris uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 15u.

Vanaf woensdag 25 december tot en met donderdag 2 januari zullen onze kantoren gesloten zijn.

U kan terug bij ons terecht vanaf vrijdag 3 januari.

Beste wensen voor 2020 !

18/12/2019 Fedris zoekt dermatologen

De afdeling Medische expertise van Fedris zoekt dermatologen. U kunt zich aanmelden tot 27 januari 2020.

Alle informatie met betrekking tot deze selectie vindt u op de pagina Bij Fedris werken

 

 

21/10/2019 Nieuw adres voor de spreekuren voor arbeidsongevallen in Luik

Vanaf maandag 21 oktober 2019 vinden de spreekuren voor arbeidsongevallen op een nieuw adres plaats: quai Godefroid Kurth 45, 4020 Luik.
Het nummer van mevrouw Géraldine Keil is ook veranderd: 02 272 28 24.
De weekelijkse zitdag blijft de maandag, van 9 tot 12 uur.