Wenst u preventief advies over de beroepsrisico's in uw organisatie?

Als provinciale of gemeentelijke overheid of als onderwijsinstelling kunt u de arbeidsplaatsen van uw organisatie laten onderzoeken om te voorkomen dat uw werknemers ziek worden door hun werkomstandigheden. Fedris voert gratis analyses en metingen uit en bezorgt u nadien een gratis schriftelijk advies. 

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

Uw preventieadviseur, arbeidsarts of comité voor preventie en bescherming op het werk kan ons om een advies vragen door het formulier Aanvraag om advies inzake blootstelling aan beroepsziekten in te vullen en per post te sturen naar Fedris, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel.

Uw aanvraag moet dienen om beroepsziekten te voorkomen. Fedris kan voor u geen onderzoeken uitvoeren die sowieso voor u als werkgever wettelijk verplicht zijn  (de risicoanalyse van uw organisatie, het medische onderzoek van uw werknemers). Als de vraag buiten redelijke proporties is of uitzonderlijk duur is, kan Fedris die afwijzen. 

Hoe gaat Fedris te werk?

Een ingenieur van Fedris neemt contact op met uw organisatie om een vooronderzoek uit te voeren en een actieplan op te stellen. Vervolgens worden er in onderling overleg bepaalde metingen uitgevoerd. Het kan enerzijds gaan om metingen van fysische aard zoals geluids- of trillingsmetingen en anderzijds om metingen van chemische agentia zoals atmosfeermetingen of productanalyses. Die metingen moeten onder normale arbeidsomstandigheden gebeuren. Wij zorgen ervoor dat de werking van uw organisatie tijdens de metingen zo weinig mogelijk wordt verstoord. Na het onderzoek bezorgt Fedris zijn schriftelijk advies aan u, uw preventieadviseur en uw arbeidsarts. Dat advies moet u vervolgens voorleggen aan uw comité voor preventie en bescherming op het werk. Als u dat wenst, kan de ingenieur van Fedris dat advies ook mondeling toelichten aan dat comité.