Wetenschappelijke raad

De Wetenschappelijke Raad is een adviesorgaan van Fedris. De leden zijn experts op het vlak van beroepsziekten en kunnen bijvoorbeeld voorstellen doen om nieuwe beroepsziekten te erkennen of om methodes te introduceren om beroepsziekten te voorkomen. De Wetenschappelijke Raad stelt elk jaar een verslag op over zijn werkzaamheden. Binnen Fedris zijn een aantal medische commissies actief waarin academici en experten op het vlak van een bepaalde beroepsziekte zetelen. Die commissies kunnen adviezen formuleren aan de Wetenschappelijke Raad. Het gaat om de volgende commissies:

 • Commissie aandoeningen van de ademhalingswegen
 • Commissie beroepskankers
 • Commissie bewegingsapparaat
 • Commissie biologische agentia
 • Commissie chemische en toxische agentia
 • Commissie fysische agentia
 • Commissie huidziekten
 • Commissie nieuwe ziekten

De Wetenschappelijke Raad

 • bestudeert de erkende beroepsziekten en de beroepsziekten die nog niet in de lijst van beroepsziekten zijn opgenomen;
 • bepaalt blootstellings-, diagnose- en vergoedingscriteria;
 • zoekt naar de meest geschikte middelen om beroepsziekten te voorkomen;
 • doet voorstellen voor allerlei problemen over beroepsziekten, hetzij op eigen initiatief, hetzij op dat van het beheerscomité of de voogdijminister.

De Wetenschappelijke Raad is samengesteld uit:

 • een voorzitter
 • een arts en een plaatsvervanger voor elke Belgische universiteit die een specialisatie arbeidsgeneeskunde organiseert, gespecialiseerd in het domein van de arbeidsgeneeskunde en/of de beroepsziekten
 • deskundigen in beroepsziekten, toxicologie en arbeidsbescherming
 • twee artsen en twee vervangers van Fedris
 • twee deskundigen en twee vervangers aangewezen door de representatieve organisaties die zetelen in het beheerscomité van Fedris

De leden worden met een Koninklijk Besluit benoemd voor zes jaar. De onderstaande samenstelling dateert van 01.05.2019.

Voorzitter

de heer L.Godderis

Artsen, gespecialiseerd in arbeidsgeneeskunde en/of beroepsziekten, voorgedragen door de faculteit geneeskunde van elke Belgische universiteit die een specialisatie arbeidsgeneeskunde organiseert

Université Catholique de Louvain
Effectief lid:
mevrouw P. Hoet
Plaatsvervangend lid:
de heer D. Lison
Katholieke Universiteit Leuven
Effectief lid:
de heer L. Godderis
Plaatsvervangend lid:
C.Lambreghts
Université libre de Bruxelles
Effectief lid:
de heer J.Thimpont
Plaatsvervangend lid:
mevrouw P. Windey
Université de Liège
Effectief lid:
mevrouw D. Rusu
Plaatsvervangend lid:
de heer M.Borguet
Vrije Universiteit Brussel
Effectief lid:
mevrouw B. De Mey
Plaatsvervangend lid:
de heer M. Meysman
Universiteit Gent
Effectief lid:
mevrouw L. Braeckman
Plaatsvervangend lid:
mevrouw M. De Muynck
Universiteit Antwerpen
Effectief lid:
de heer A. De Schryver
Plaatsvervangend lid:
mevrouw S. Acke

Ingenieurs gespecialiseerd in preventie van beroepsziekten

Effectieve leden:
de heer G. Boogaerts
de heer S. Jaupart

Deskundige in het domein van de scheikunde, in het bijzonder in de industriële toxicologie

Effectief lid:
de heer L. Gavage
Plaatsvervangend lid:
C. Lens

Artsen gespecialiseerd in beroepsziekten, verbonden aan de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Effectieve leden:
de heer C. Van Baeten
mevrouw V. Delsaux
Plaatsvervangend leden:
de heer D. Gahide
de heer L. Pisane

Artsen van Fedris

Effectieve leden:
mevrouw C. Phillips
Plaatsvervangende leden:
de heer C. Henriquez
de heer O. Poot

Preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren, de ene verbonden aan een IDPBW, de andere aan een EDPBW, voorgedragen door de meest representatieve organisaties van preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren

Effectieve leden:
mevrouw I. Mahy
mevrouw G. Kus
Plaatsvervangende leden:
de heer G. Vogt
mevrouw A. Temmerman

Deskundigen aangeduid door de representatieve organisaties die zetelen in het beheerscomité van Fedris

Effectieve leden:
de heer J. Laaouej
de heer K. De Meester
Plaatsvervangend lid:
de heer H. Fonck

Secretaris

mevrouw I. Binard

mevrouw A. Van de Kerkhof