Koninklijk besluit waarbij voor het jaar 1976 een vergoeding wordt toegekend aan sommige gerechtigden van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op artikel 58, § 1, 7°:

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de hoogdringendheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, eerste lid;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Voorzorg,

 

Artikel 1. Een vergoeding van 3.600 F wordt ten laste van het Fonds voor Arbeidsongevallen toegekend aan de gerechtigden op een aanvullende of een bijzondere bijslag zoals bedoeld bij de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen.
Deze vergoeding wordt voor de helft uitbetaald in juni 1976 en voor de helft in december 1976. Deze helft mag echter niet meer bedragen dan 25 pct. van het als bijslag verschuldigde maandbedrag.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1976.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Voorzorg is belast met de uitvoering van dit besluit.