Pilootproject burn-out

In januari 2019 start Fedris met een pilootproject voor een begeleidingstraject voor werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out (stadium 1 of 2).

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan het traject?

Het pilootproject zal 300 tot maximaal 1 000 personen ten laste nemen. De doelgroep is samengesteld uit werknemers uit de sector van de financiële diensten, behalve verzekeringen en pensioenfondsen, en de sector van de ziekenhuisactiviteiten of de gemedicaliseerde opvang onder privéstatuut of PPO. 

Het gaat om personen die moeilijkheden ervaren tijdens het werk, meermaals kortstondig afwezig zijn op het werk of het werk hebben stopgezet gedurende minder dan 2 maanden.

Dit begeleidingstraject heeft als doel werknemers toe te laten aan het werk te blijven of het werk zo snel mogelijk te hervatten.

Wat biedt Fedris aan?

Fedris stelt een begeleidingstraject (pdf - 495,96 KB) voor dat een geheel van maatregelen omvat die zowel op de persoon als op de werkomgeving gericht zijn. Dat traject duurt maximaal 9 maanden. Het is flexibel, omdat het zich moet aanpassen aan de behoeften van elk individu, afhankelijk van wat hij heeft meegemaakt en de graad van burn-out waarin hij zich bevindt.

Hoe een aanvraag indienen?

De behandelend arts, de preventieadviseur-bedrijfsarts of de preventieadviseur psychosociale aspecten zal een aanvraag tot bevestiging van de diagnose indienen bij Fedris. Zij hebben vooraf de andere redenen uitgesloten die de toestand van de werknemer zouden kunnen verklaren.

Bij ontvangst van de aanvraag doet Fedris een eerste analyse om te verifiëren of de werknemer binnen de scope van het pilootproject valt. Fedris zal aan de werknemer voorstellen om een burn-outbegeleider te ontmoeten die hij zal kiezen uit een lijst van vooraf geselecteerde begeleiders. Die begeleider voert 1 of 2 consultatiesessies uit die tot doel hebben de diagnose van burn-out al dan niet te bevestigen.

En vervolgens?

Op basis van deze diepgaande diagnose zal de burn-outbegeleider een aanvraag tot tenlasteneming indienen bij Fedris of de werknemer heroriënteren naar een voor zijn situatie meer geschikte behandeling.

Deze aanvraag tot tenlasteneming zal samen met een uitvoerig diagnoseverslag naar Fedris worden verstuurd. Op deze basis zal Fedris groen licht geven voor een tenlasteneming. 

Fedris zal de informatie vermeld in de twee ingevulde aanvragen en het bijgevoegde diagnoseverslag naar de verschillende actoren sturen: behandelend arts, preventieadviseur-bedrijfsarts, preventieadviseur psychosociale aspecten en, als er een werkonderbreking is na de periode van gewaarborgd loon, adviserend arts.

Wat bij een “ja” van Fedris?

De burn-outbegeleider is verantwoordelijk voor de behandeling. Hij bepaalt in de loop van die gesprekken met de werknemer het programma van het begeleidingstraject in functie van diens behoeften en ritme.

Hoe verloopt het begeleidingstraject?

Een eerste fase bestaat uit 2 tot 4 individuele sessies volgens het concept “Stress- en werkkliniek”. Die sessies zullen de werknemer helpen:

  • zich uit te drukken over zijn werksituatie en emoties, 
  • zich bewust te worden van de middelen die de werkgever ter beschikking stelt, 
  • bepaalde wettelijke aspecten aan te kaarten,
  • een balans op te maken van de antecedenten en de oorzaken van de burn-out.

Daarnaast zullen 3 individuele sessies “Starter Kit” worden aanbevolen. Ze zullen tot doel hebben basiskennis bij te brengen over het thema "welzijn-gezondheid", zoals stressbeheersing, gezond leven en energierecuperatie. 

Bijkomend zal de werknemer, indien hij dat wenst, 7 ondersteunings- en begeleidingssessies kunnen volgen volgens de psycholichamelijke of cognitief-gedragstherapeutische benadering.

De link met de werkgever

Zo vroeg mogelijk in het begeleidingstraject zal de werknemer (afhankelijk van zijn geschiktheid om die stap te zetten) worden aangemoedigd om contact op te nemen met de bedrijfsarts in de vorm van een spontane raadpleging of in de vorm van een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting. 

Het is wenselijk en belangrijk dat dit contact leidt tot een multidisciplinaire vergadering. Die vergadering zal door de burn-outbegeleider worden voorgesteld, uitgelegd en aangemoedigd en de voorbereiding ervan zal deel uitmaken van de tenlasteneming. Die vergadering zal worden geformaliseerd binnen de onderneming door de preventieadviseur-bedrijfsarts of door de preventieadviseur psychosociale aspecten. Naast de preventieadviseur-bedrijfsarts en/of de preventieadviseur psychosociale aspecten kunnen bijvoorbeeld volgende personen aanwezig zijn tijdens deze vergaderingen: de werkgeversafgevaardigden (HR-verantwoordelijke, leidinggevende...), een werknemersafgevaardigde - lid van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of een vakbondsafgevaardigde gekozen door de werknemer. Het is belangrijk om aan te stippen dat deze multidisciplinaire vergadering enkel kan plaatsvinden na formele goedkeuring van de werknemer om zijn anonimiteit op te heffen.

En daarna?

Wanneer een werkhervatting binnen dezelfde onderneming onmogelijk blijkt, kunnen 1 tot 2 besprekingssessies over een beroepsheroriëntatie worden voorgesteld. 

Aan het einde van het begeleidingstraject zal de burn-outbegeleider een eindverslag opstellen met daarin de diepgaande diagnose, de etiologie, het behandelingstraject dat de werknemer heeft gevolgd en zijn situatie op het ogenblik dat het traject eindigt. Dat eindverslag zal naar Fedris worden gestuurd maar ook naar de behandelend arts, de preventieadviseur-bedrijfsarts en, indien relevant, de adviserend arts van het ziekenfonds.

Kosten van het behandelingstraject

Fedris neemt de kosten ten laste van de sessies, de vergaderingen en de verslagen die in het traject zijn beschreven, alsook de verplaatsingskosten van de werknemer.

Duurtijd

Het pilootproject loopt over 3 jaar en zal worden geëvalueerd aan het einde van die 3 jaar.