News - Archief

05/10/2021 Nieuw adres voor de spreekuren in Beringen

Vanaf maandag 11 oktober 2021 gaan de spreekuren in Beringen door op een andere plaats, namelijk het Stadhuis van Beringen, Collegestraat 1 in 3580 Beringen. De uren van de zitdag in Beringen blijven onveranderd. U kan onze maatschappelijke assistent ter plaatse bereiken door te bellen naar 02 272 28 14.

20/09/2021 Cijfers COVID-19: update 07/09

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over COVID-19 als beroepsziekte. Ze hebben betrekking op enerzijds de aangiften van gevallen van COVID-19 die door arbeidsgeneesheren ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die ingediend worden door de slachtoffers van de ziekte. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werknemers in de gezondheidszorg, die een aanzienlijk hoger risico lopen om met het virus te worden besmet en anderzijds werknemers in de cruciale sectoren en essentiële diensten die gewerkt hebben gedurende de periode van de lockdown (18/03-17/05). 

Er zijn vijf documenten beschikbaar:

08/09/2021 Nieuwe spilindex zorgt voor verhoging uitkeringen

In augustus 2021 werd de spilindex voor de sociale uitkeringen en overheidswedden overschreden. Hierdoor worden vanaf 1 september 2021 bepaalde vergoedingen bij een beroepsziekte of arbeidsongeval verhoogd met 2%.

U vindt alvast de aangepaste forfaitaire basisbedragen op deze website onder de rubriek Professional.

De vorige spilindexoverschrijding dateert van maart 2020.

03/09/2021 Statistisch jaarverslag beroepsziekten 2020

Fedris heeft het statistisch verslag 2020 over het thema beroepsziekten gepubliceerd. De cijfers betreffende arbeidsongevallen (2020) zullen pas tegen het einde van het jaar beschikbaar zijn.

Het volledige verslag vindt u in de rubriek Publicaties > Statistische jaarverslagen.

28/07/2021 Nieuwe CAO 150

 
De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een reeks bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO), die het kader vormen voor de specifieke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, verlengd.
Voor het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor bepaalde oudere werknemers met ernstige fysieke problemen of die rechtstreeks aan asbest zijn blootgesteld, gaat het om CAO nr. 150, die van toepassing is voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2023.
 
Meer info op de pagina werkloosheid met bedrijfstoeslag

19/07/2021 Fedris publiceert zijn jaarverslag

Het jaarverslag 2020 staat in het teken van de coronapandemie. 

Het accent wordt gelegd op de opdrachten die de regering aan Fedris heeft toegewezen inzake COVID-19. De diverse taken worden toegelicht aan de hand van cijfergegevens en interviews van medewerkers.

Het rapport werpt ook een blik op de impact die de gezondheidscrisis heeft gehad op de interne werking van Fedris. Aspecten zoals de overschakeling naar 100% telewerken (uitgezonderd een aantal specifieke taken waarvoor een aanwezigheid op kantoor noodzakelijk was), en de nodige digitalisering en IT-ondersteuning die dit met zich meebracht worden besproken. We leggen ook dit jaar de nadruk op het menselijke aspect en het welzijn van onze medewerkers. Ze vertellen aan de hand van interviews hun persoonlijke ervaring rond deze onderwerpen.

Daarnaast herneemt het rapport uiteraard ook statistieken over de algemene opdrachten van Fedris. Deze statistieken zijn gebaseerd op een aantal concrete cijfergegevens inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen.

Lees hier het volledige verslag.

09/07/2021 Vertraging bij behandeling van aanvragen Covid-19

Wegens de grote toevloed aan aanvragen Covid-19, wordt de vooropgezette termijn van 120 dagen voor een beslissing momenteel overschreden. Onze diensten doen er alles aan om de duizenden aanvragen in het kader van deze nieuwe ziekte zo snel mogelijk te verwerken. We willen via deze weg dus om uw geduld vragen en verzekeren u dat wij doen wat we kunnen om uw dossier vooruit te laten gaan. Opdat we zoveel mogelijk energie kunnen steken in het behandelen van de vele aanvragen, verzoeken we om telefonische vragen hierover te beperken en om eerst onze FAQ te raadplegen als u concrete vragen zou hebben. Alvast bedankt.

06/07/2021 Cijfers COVID-19: update 06/07

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over COVID-19 als beroepsziekte. Ze hebben betrekking op enerzijds de aangiften van gevallen van COVID-19 die door arbeidsgeneesheren ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die ingediend worden door de slachtoffers van de ziekte. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werknemers in de gezondheidszorg, die een aanzienlijk hoger risico lopen om met het virus te worden besmet en anderzijds werknemers in de cruciale sectoren en essentiële diensten die gewerkt hebben gedurende de periode van de lockdown (18/03-17/05). 

Er zijn vijf documenten beschikbaar:

28/05/2021 Actualisering lijst kleine statuten

De lijst van de zogenaamde 'kleine statuten', mensen die werk verrichten (al dan niet betaald) als onderdeel van een praktijkopleiding op de werkplek, buiten de onderwijsinstelling, werd uitgebreid met een aantal nieuwe leerwerkcontracten. De volledige lijst en een overzichtstabel van de leerwerkcontracten, alsook meer details over de actualisering ervan, vindt u hier.

20/04/2021 Pascale Lambin benoemd als administrateur-generaal van Fedris

Op 1 april 2021 is Pascale Lambin, voormalig adjunct-administrateur-generaal van Fedris, benoemd tot administrateur-generaal van Fedris. Dit voor een mandaat van 6 jaar. Zij is zeer verheugd om samen met alle werknemers en sociale partners van Fedris de opdrachten inzake beroepsrisico's te kunnen verderzetten, ten dienste van de sociaal verzekerden, en om samen met hen verder te bouwen aan de toekomst van Fedris.

Pages