Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: CAO 165

Een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – tot 2012 gekend onder de naam brugpensioen - is een stelsel waarbij werknemers van een zekere leeftijd die worden ontslagen, recht hebben op een vaste werkloosheidsuitkering en op een aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag) verschuldigd door de laatste werkgever.  Meer informatie over de verschillende stelsels vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid en deze van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Fedris behandelt de aanvragen voor één specifiek stelsel, namelijk het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers met het statuut van mindervalide of met ernstige lichamelijke problemen of werknemers die blootgesteld zijn geweest aan asbest (CAO 165).

De NAR-CAO nr. 165 werd gesloten voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 en bepaalt de modaliteiten en de voorwaarden voor dit stelsel.

Voorwaarden voor SWT-CAO 165

Om te kunnen genieten van deze bedrijfstoeslag moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. 58 jaar of ouder en een beroepsloopbaan van 35 jaar

De werknemer moet 58 jaar of ouder zijn op het einde van zijn arbeidsovereenkomst (en dit ijdens de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025) en moet een beroepsloopbaan van 35 jaar kunnen bewijzen. Voor een berekening van het aantal jaren loopbaan kan de werknemer terecht bij zijn werkloosheidsbureau. Hiervoor vult hij het formulier C17-beroepsverleden-mindervalide of lichamelijke problemen in. De RVA onderzoekt de aanvraag

2. Statuut van mindervalide, ernstige lichamelijke problemen of blootgesteld aan asbest

De werknemer moet aan één van deze voorwaarden voldoen:

  • het statuut hebben van mindervalide werknemer erkend door een bevoegde overheid;
  • een werknemer zijn met ernstige lichamelijke problemen die volledig of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van zijn beroep significant bemoeilijken;
  • een werknemer zijn die professioneel blootgesteld is geweest is aan asbest of vezelcement voor 1993 en dit gedurende minimum twee jaar.

3. Ontslagen zijn

De werknemer moet ontslagen zijn, zodat hij recht kan hebben op een werkloosheidsvergoeding. Opgelet: Vrijwillig ontslag, de normaal voorziene einddatum van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, de verbreking met wederzijdse toestemming, wegens overmacht of wegens zwaarwichtige fout, komen niet in aanmerking.

Idealiter wacht de werkgever om het ontslag te geven tot de betrokken werknemer zeker is of hij effectief in aanmerking komt voor de CAO. Het ontslag is immers altijd definitief, ongeacht of de aanvraag voor een SWT wordt goedgekeurd. Indien de werkgever de werknemer ontslaat vooraleer deze een beslissing kent, zal de werknemer aan het einde van de opzegtermijn werkloos zijn. Als de aanvraag later definitief wordt goedgekeurd, zal de werknemer met terugwerkende kracht toegang hebben tot werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Hoe een aanvraag indienen

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet de werknemer een aanvraagformulier C165/1N of C165/2N bezorgen aan Fedris (Sterrenkundelaan 1 in 1210 Brussel)

 • Werknemers met het statuut van mindervalide of met ernstige lichamelijke problemen vullen het formulier C165/1N in.
 • Werknemers blootgesteld aan asbest vullen het formulier C165/2N in.

Deel I moet u zelf invullen. U kan u laten bijstaan door een bedrijfsarts, preventieadviseur, ….

Deel II moet ingevuld worden door een arts. Het wordt sterk aanbevolen om een beroep te doen op de bedrijfsarts omdat hij beter geplaatst is om u te helpen bij het bezorgen van de elementen nodig voor de erkenning van uw aanvraag. Indien u niet weet wie uw bedrijfsarts is, vraag het na aan uw werkgever, bij uw preventieadviseur, uw collega’s,

Daarnaast bezorgt de werknemer Fedris ook de volgende documenten

 • Alle (medische) documenten die het lichamelijke probleem staven. Bijvoorbeeld: medische verslagen van deskundigen of van een huisarts, hospitalisatieverslagen, röntgenfoto of CT-scan, longfunctieproef, laboratoriumresultaten, EMG, …. De medische beelden die digitaal werden gemaakt (CT, MRI, RC) moeten op een elektronische drager worden bezorgd (cd-rom) (dicom-formaat).
 • Het formulier C17-beroepsverleden-mindervalide of lichamelijke problemen.
 • Als u momenteel arbeidsongeschikt bent ten laste van uw ziekenfonds, een attest van uw ziekenfonds met de begindatum van uw ongeschiktheid.
 • Als de adviserend arts van uw ziekenfonds u toestemming heeft gegeven om aangepast werk te hervatten, een attest van uw ziekenfonds met de begindatum en de aard en het volume van het werk, alsook de werkomstandigheden.

Verloop procedure aanvraag tot beslissing

Fedris onderzoekt of de aanvraag volledig is. Enkel als alle noodzakelijke documenten in het bezit zijn van Fedris, kan een onderzoek naar het opstellen van een medisch advies gestart worden. Een fysiek onderzoek ter plaatse bij Fedris is uiterst uitzonderlijk.

De aanvragen worden eerst onderzocht door een commissie van medische deskundigen van Fedris. Deze brengt een gemotiveerd advies uit ter attentie van het Medisch-technisch comité in zijn component 'zware beroepen' die dan de beslissing neemt om uw aanvraag te aanvaarden of af te wijzen. Dit comité is paritair samengesteld, d.w.z. dat er afgevaardigden van de werknemers en de werkgevers zetelen.

Conform CAO nr. 165 stelt Fedris alles in werking om een beslissing te nemen binnen de 6 maanden vanaf het moment dat er een volledig dossier is ingediend door de werknemer.

Indien de werknemer een attest met goedkeuring krijgt, moet hij zijn werkgever hiervan op de hoogte brengen en vervolgens een uitbetalingsinstelling contacteren (ACLVB, ACV, ABVV of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen voor wie niet aangesloten is bij een vakbond). Deze zorgt, na goedkeuring van de werkgever, het ontslag en rekening houdend met de eventuele opzeggingstermijn/ verbrekingsvergoeding, voor de verdere afhandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische expertise (02 272 28 05 - cao-cctatfedris.be).

Zie ook

Rijksdienst voor arbeidsvoorziening

cao-cctatfedris.be

Tel : 02 272 28 05