Word ik belast op mijn arbeidsongevallenvergoeding of -rente?

Bent u tijdelijk arbeidsongeschikt

In principe wordt uw wedde dan doorbetaald en zijn bijgevolg de gebruikelijke socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

Bent u blijvend arbeidsongeschikt

Dan moet u geen socialezekerheidsbijdragen betalen. U moet wel bedrijfsvoorheffing betalen op uw rente voor een blijvende arbeidsongeschiktheid boven de 20 %. Alleen het bedrag dat u ontvangt voor uw graad van arbeidsongeschiktheid boven de 20 % is belastbaar. Hebt u bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheid van 50 %, dan wordt u belast op (50 – 20) = 30 % arbeidsongeschiktheid.

U zult een belastingfiche ontvangen met de bedragen die u moet vermelden in uw belastingaangifte.

U moet geen bedrijfsvoorheffing betalen:

  • op uw rente voor een blijvende arbeidsongeschiktheid tot en met 20 %; 
  • als u aan de belastingdiensten kunt bewijzen dat uw rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid geen inkomensverlies compenseert (u hebt bijvoorbeeld uw werk van voor uw arbeidsongeval volledig kunnen hervatten);
  • als u een rust-of overlevingspensioen ontvangt;
  • als u ouder dan 65 jaar bent;
  • op uw vergoedingen voor hulp van derden.


Als u in het buitenland woont
en België een belastingverdrag heeft gesloten met het land waar u woont, wordt uw rente voor blijvende ongeschiktheid vrijgesteld van de bedrijfsvoorheffing in België. U moet uw rente wel aangeven aan de fiscus in het land waar u woont.