Word ik belast op de vergoeding voor mijn beroepsziekte?

Op de vergoeding voor uw arbeidsongeschiktheid als gevolg van uw beroepsziekte worden in principe socialezekerheidsbijdragen (RSZ-bijdragen) ingehouden. 

Bovendien moet u bedrijfsvoorheffing betalen op:

  • uw vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid; 
  • uw vergoeding voor een blijvende arbeidsongeschiktheid boven de 20 %.

Alleen het bedrag dat u ontvangt voor uw graad van arbeidsongeschiktheid boven de 20 % is belastbaar. Hebt u bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheid van 50 %, dan wordt u belast op (50 – 20) = 30 % arbeidsongeschiktheid.

U zult een belastingfiche ontvangen met de bedragen die u moet vermelden in uw belastingaangifte.

 

U moet geen bedrijfsvoorheffing betalen:

  • op uw vergoeding voor hulp van een andere persoon (hierop worden ook geen socialezekerheidsbijdragen ingehouden);
  • op de vergoeding voor uw blijvende arbeidsongeschiktheid tot en met 20 % als uw graad van ongeschiktheid hoger is dan 20 %;
  • als uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid niet meer dan 20 % bedraagt; 
  • als u een rust-of overlevingspensioen ontvangt;
  • als u aan de belastingdiensten kunt bewijzen dat uw vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid geen inkomensverlies compenseert (u hebt bijvoorbeeld uw werk van voor uw beroepsziekte volledig kunnen hervatten). De fiscus levert een formulier 276C3 af aan diegene die uw vergoedingen moet betalen, in dit geval Fedris.
    Fedris zal de maand na ontvangst van dat bewijs geen bedrijfsvoorheffing meer inhouden.

U moet de ontvangen vergoedingen niet vermelden in uw belastingaangifte.

 

Als u in het buitenland woont en België een belastingverdrag heeft gesloten met het land waar u woont, worden uw vergoedingen voor blijvende ongeschiktheid vrijgesteld van de bedrijfsvoorheffing in België. U moet uw vergoedingen wel aangeven aan de fiscus in het land waar u woont.

Zie ook

 vergoedingatfedris.be

 02 272 24 62