Programma voor preventie van burn-out

Fedris zoekt voor zijn programma ter preventie van burn-out nieuwe begeleidersZo zoeken we coördinerend trajectbegeleiders (master psychologie of geneeskunde), begeleiders voor het lichamelijke gedeelte van het traject (master kinesitherapie) en begeleiders voor het psychologische gedeelte van het traject (master psychologie of psychiatrie). Ook centra gespecialiseerd in het begeleiden bij burn-out kunnen zich aanmelden.

Omwille van de positieve resultaten van een ondertussen afgesloten pilootproject lanceert Fedris onderstaand programma voor preventie van burn-out. Dit programma richt zich tot werknemers die getroffen zijn door het syndroom van professionele uitputting (burn-out) naar aanleiding van een blootstelling aan een psychosociaal risico in verband met het werk en dit in een vroegtijdig stadium.  

De voorwaarden voor deelname aan het programma

Het programma voor de preventie van burn-out is open voor alle werknemers in de privésector en bij plaatselijke en provinciale overheden (PPO). 

Het gaat om personen die moeilijkheden ervaren tijdens het werk of het werk hebben stopgezet gedurende minder dan 2 maanden.

Bij een arbeidsongeschiktheid gedurende een periode langer dan 2 maanden, is een deelname toch mogelijk indien volgende zaken allebei van toepassing zijn:

  • de reden van arbeidsongeschiktheid is een andere dan professionele burn-out en;
  • er wordt aangepast werk uitgevoerd met toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds.

Dit programma heeft als doel werknemers toe te laten aan het werk te blijven of het werk zo snel mogelijk te hervatten.

Het aanbod van Fedris

Fedris stelt een begeleidingstraject voor dat een geheel van maatregelen omvat die zowel op de persoon als op de werkomgeving gericht zijn. Dat traject duurt maximaal 2 jaar. Het is flexibel, omdat het aangepast moet worden aan de behoeften van elk individu, afhankelijk van wat hij heeft meegemaakt en de graad van burn-out waarin hij zich bevindt.

Een aanvraag indienen

De werknemer moet een aanmeldingsformulier indienen bij Fedris. Dit formulier wordt ingevuld, gedateerd en ondertekend door de werknemer en door een van de volgende personen: de behandelend arts of de preventieadviseur-bedrijfsarts of de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Bij ontvangst van de aanvraag doet Fedris een eerste analyse om te verifiëren of de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor het programma. Fedris zal aan de werknemer voorstellen om een coördinerend trajectbegeleider te ontmoeten die hij zal kiezen uit een lijst van vooraf geselecteerde begeleiders. Die begeleider voert 1 of 2 consultatiesessies uit die tot doel hebben de diagnose van een vroegtijdig stadium van burn-out al dan niet te bevestigen.

Na een positieve administratieve beslissing van Fedris

Op basis van de diepgaande diagnose dient de coördinerend trajectbegeleider een behandelingsaanvraag in bij Fedris of stelt hij een meer geschikte behandeling voor aan de werknemer.

Deze behandelingsaanvraag wordt samen met een uitvoerig en vertrouwelijk diagnoseverslag naar Fedris verstuurd. Op deze basis zal Fedris groen licht geven voor deelname aan het begeleidingstraject. 

Met instemming van de werknemer informeert Fedris verschillende actoren (bvb. de preventieadviseur-arbeidsarts, de preventieadviseur psychosociale aspecten, de behandelend arts, etc.) over de ontvangst van een aanmeldingsaanvraag en het gevolg dat hieraan werd gegeven. Met instemming van de werknemer deelt Fedris aan de coördinerend trajectbegeleider en de medeondertekenaar(s) van de aanmeldingsaanvraag de respectieve contactgegevens mee om hun overleg in het kader van uw traject te vergemakkelijken.

Na een beslissing van Fedris omtrent de behandelingsaanvraag

Na een negatieve beslissing

De werknemer heeft recht op een heroriëntatiesessies, waarbij de coördinerend trajectbegeleider hem kan doorverwijzen naar de gepaste hulpverlening. Een nieuwe aanvraag kan ten vroegste twee jaar na de kennisgeving van deze beslissing, ingediend worden. 

Na een positieve beslissing

De coördinerend trajectbegeleider is verantwoordelijk voor de behandeling. In de loop van de gesprekken bepaalt hij samen met de werknemer het programma van het begeleidingstraject in functie van diens behoeften. Vanaf dit moment heeft de werknemer maximaal twee jaar om de  sessies van het begeleidingstraject alsook de twee follow-up sessies op te nemen (zie schema). 

Het begeleidingstraject

Naargelang de behoeften omvat het begeleidingstraject: 

  1. Een begeleiding door de coördinerend trajectbegeleider: 8 werkgerichte sessies om de organisatorische elementen van burn-out te beoordelen en te behandelen alsook om het traject met de verschillende begeleiders te coördineren. 
  2. Een begeleiding door een begeleider belast met het "psychologische gedeelte": 10 sessies om de individuele elementen van burn-out te beoordelen en te behandelen.
  3. Een begeleiding door een begeleider belast met het "lichamelijke gedeelte": 3 sessies om de lichamelijke elementen van burn-out te beoordelen en te behandelen

De link met het werk

Met instemming van de werknemer kan de coördinerend begeleider zorgen voor een afstemming tussen de bij het begeleidingstraject betrokken begeleiders en de preventieadviseur arbeidsarts en/of de preventieadviseur psychosociale aspecten. Deze afstemming heeft als doel de opvolging van de werknemer tijdens het begeleidingstraject te bevorderen en de uitwisseling van informatie, nodig voor de zorgcontinuïteit van de begeleiding van de werknemer te vereenvoudigen. 

Wat na het begeleidingstraject?

Na het begeleidingstraject heeft de werknemer de mogelijkheid om 2 follow-upsessies met zijn coördinerend trajectbegeleider te volgen. Het doel hiervan is om de impact van het begeleidingstraject te evalueren en de werknemer te begeleiden bij de aanpassingen die op het werk worden ingevoerd.

Aan het einde van het begeleidingstraject stelt de coördinerend trajectbegeleider een eindverslag op. Dit eindverslag wordt naar Fedris gestuurd. Na afronding van een traject kan de werknemer na 5 jaar opnieuw een opsporingsaanvraag indienen.

Kosten van het traject

Fedris neemt de kosten ten laste van het goedgekeurde traject, zoals hierboven vermeld. Dit omvat de vergoeding van de begeleiders, alsook de verplaatsingskosten van de werknemer.

Klachten

Indien u ontevreden bent, opmerkingen heeft of klacht zou willen indienen, kan u zich richten tot burnoutatfedris.be

 

Ter informatie:

Dit programma vloeit voort uit een pilootproject. Dit pilootproject is nu afgerond. Mocht u geïnteresseerd zijn in de resultaten van het project dan kan u deze raadplegen via deze link. 

Deed u een aanmelding voor 25/04/2024 dan neemt u nog steeds deel aan het begeleidingstraject binnen het pilootproject. U kan uw traject verderzetten. 

Informatie over het pilootproject kan u hier vinden.