Personeel toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet valt samen met dat van de sociale zekerheid voor werknemers en zeelieden.

De Koning kan evenwel, volgens de nadere regelen die Hij bepaalt, de toepassing van deze wet uitbreiden tot andere categorieën van personen.

 

Het cassatiearrest van 03.11.2008 (A.R. nr. S.07.0013.N), J.T.T. 2009, 87, R.W. 2008-2009, 1192, noot P. Popelier, stelt, op eensluidende conclusie van advocaat-generaal Mortier, dat de door het Grondwettelijk Hof vastgestelde leemte in de arbeidsongevallenwet, met name doordat zij niet van toepassing is op de onbezoldigde stagiairs die, tijdens het verrichten van de door hun studieprogramma voorgeschreven arbeid in een bedrijf, het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, niet zonder meer door de rechter kan worden opgevuld door die wet van toepassing te verklaren op deze categorie van personen. Het opvullen van deze leemte vereist onder meer dat bepaald wordt wie voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet beschouwd wordt als de werkgever op wie de strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting rust een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan voor de bedoelde onbezoldigde stagiairs. De rechter kan dit niet in de plaats van de wetgever bepalen.

Het arrest nr. 186/2004 van 16.11.2004 van het Arbitragehof, B.S. 12.01.2005, zegt voor recht dat de arbeidsongevallenwet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, doordat zij niet van toepassing is op de onbezoldigde stagiairs die, tijdens het verrichten van de door hun studieprogramma voorgeschreven arbeid in een bedrijf, het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval.