Koninklijke Besluiten

datum van afkondigingopschrift
13.11.2022Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving (B.S. 02.12.2022) Inwerkingtreding: 01.01.1988
29.07.2019Koninklijk besluit tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de 'kleine statuten' (B.S. 02.09.2019) Inwerkingtreding: 01.01.2020
27.05.2014Koninklijk besluit tot gelijkstelling van scheepsjongens met leerlingen zoals bedoeld in artikel 80 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 04.08.2014) Inwerkingtreding: 14.08.2014
01.10.2013Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder tandprothesen ingevolge de letsels opgelopen bij een arbeidsongeval, worden vergoed (B.S. 11.10.2013) Inwerkingtreding: 21.10.2013
21.09.2012Koninklijk besluit tot regeling van de uitbetaling van de herwaarderingsbijslagen vanaf 2012 (B.S. 27.09.2012) Inwerkingtreding: 07.10.2012
31.07.2009Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de werknemers waarop tijdens de referteperiode een vermindering van de arbeidstijd van toepassing is krachtens de titels 1 en 2 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis (B.S. 24.08.2009) Inwerkingtreding: 01.07.2009
07.06.2009Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59sexies, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 10.07.2009) Inwerkingtreding: 20.07.2009
30.03.2009Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van het Fonds voor arbeidsongevallen ter uitvoering van artikel 58quater van de arbeidsongevallenwet van
10 april 1971
 (B.S. 16.04.2009) Inwerkingtreding: 26.04.2009
23.12.2008Koninklijk besluit tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's (B.S. 30.12.2008) Inwerkingtreding: 01.01.2009
07.06.2007Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59quinquies van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 29.06.2007) Inwerkingtreding: 01.07.2007
08.05.2007Koninklijk besluit betreffende de premiedifferentiatie inzake arbeidsongevallen (B.S. 14.06.2007) Inwerkingtreding: 01.01.2009
12.12.2006Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 21.12.2006) Inwerkingtreding: 01.01.2007
05.03.2006Koninklijk besluit houdende vaststelling van de procedure van bemiddeling door de arts van het Fonds voor arbeidsongevallen (B.S. 28.03.2006)
Inwerkingtreding: 01.09.2006
08.01.2006Koninklijk besluit houdende vaststelling van de bijzondere regelen inzake de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op buitenlandse werkgevers die bepaalde werknemers tewerkstellen die gelijktijdig zijn tewerkgesteld bij een Belgische werkgever die behoort tot dezelfde groep (B.S. 20.02.2006) Inwerkingtreding: 02.03.2006
25.11.2004Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 39bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 14.12.2004) Inwerkingtreding: 01.09.2004
09.10.2003Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 21.11.2003) Inwerkingtreding: 01.12.2003
07.09.2003Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 76, § 3, 1°, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 05.11.2003) Inwerkingtreding: 15.11.2003
12.03.2003Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval (B.S. 02.04.2003) Inwerkingtreding: 01.01.2003
17.10.2000Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake arbeidsongevallen (B.S. 22.11.2000)
Inwerkingtreding : 01.01.2001
20.07.2000Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
(B.S. 30.08.2000) Inwerkingtreding : 01.01.2002
20.07.2000Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu van de wet van
26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
(B.S. 30.08.2000) Inwerkingtreding : 01.01.2002
19.05.2000Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 25ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 21.06.2000) (Erratum B.S. 07.09.2000) (Erratum B.S. 04.10.2000) Inwerkingtreding : 01.07.2000
18.04.2000Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op bepaalde categorieën van werknemers (B.S. 18.05.2000) Inwerkingtreding : 28.05.2000
24.11.1997Koninklijk besluit tot uitvoering, wat de arbeidsongevallenverzekering in de private sector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het «handvest» van de sociale verzekerde (B.S. 23.12.1997) Inwerkingtreding: 01.01.1997
14.04.1997Koninklijk besluit tot uitvoering wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 10.07.1997) Inwerkingtreding: 01.01.1972 - 01.01.1988 (art. 4)
19.05.1995Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de uitoefening van de medische controle door de artsen-inspecteurs van het Fonds voor arbeidsongevallen (B.S. 30.06.1995) Inwerkingtreding: 10.07.1995
12.08.1994Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59, 9°, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 07.09.1994) Inwerkingtreding: 01.01.1994
12.08.1994Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 07.09.1994) Inwerkingtreding: 01.01.1994
19.10.1993Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 23, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 27.04.1994) Inwerkingtreding: 07.05.1994
22.03.1993Koninklijk besluit betreffende de bewijskracht, ter zake van de sociale zekerheid, van de door instellingen van sociale zekerheid opgeslagen, bewaarde of weergegeven informatiegegevens (B.S. 01.04.1993) Inwerkingtreding: 01.05.1993
31.12.1992Koninklijk besluit tot beperking van het begrip loon zoals bepaald in artikel 35 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 09.02.1993) Inwerkingtreding: 01.03.1993
16.09.1992Koninklijk besluit betreffende de rente aan gehandicapte kinderen, kleinkinderen, broers en zusters van de door een arbeidsongeval getroffen persoon (B.S. 09.10.1992) Inwerkingtreding: 01.04.1991
08.07.1992Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 76, § 3, 1°, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 30.09.1992) Inwerkingtreding: 01.01.1991
02.09.1991Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 76, § 3, 1°, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 07.11.1991) Inwerkingtreding: 01.01.1991
09.05.1988Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de sportbeoefenaars (B.S. 20.10.1988) Inwerkingtreding: 01.07.1988
24.12.1987Koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen (B.S. 06.01.1988) Inwerkingtreding: 01.01.1988
16.12.1987Koninklijk besluit houdende organisatie en werking van een centrale gegevensbank bij het Fonds voor arbeidsongevallen (B.S. 25.12.1987) Inwerkingtreding: 01.01.1988
10.12.1987Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen (B.S. 29.12.1987) Inwerkingtreding: 01.01.1988
10.12.1987Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving (B.S. 30.12.1987) Inwerkingtreding: 01.01.1988
10.12.1987Koninklijk besluit betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 06.01.1988) Inwerkingtreding: 01.01.1988
10.08.1987Koninklijk besluit houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de sportbeoefenaars
(B.S. 26.08.1987) Inwerkingtreding: 01.07.1987
03.06.1985Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van overeenkomst inzake arbeidsongevallen (B.S. 08.06.1985) Inwerkingtreding: 13.06.1985
03.01.1983Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 85 van 31 juli 1982, tot storting van een bedrag van 400 miljoen frank door de verzekeringsondernemingen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen (B.S. 18.01.1983)   Inwerkingtreding: 18.01.1983
28.09.1982Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 85 tot storting van een bedrag van 400 miljoen frank door de verzekeringsondernemingen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen (B.S. 30.09.1982) Inwerkingtreding: 30.09.1982
11.06.1982Koninklijk besluit waarbij de zeelieden ter koopvaardij die door de Regie voor Maritiem Transport in tijdelijk verband bij arbeidsovereenkomst zijn aangeworven, onderworpen worden aan de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de particuliere sector (B.S. 23.07.1982) Inwerkingtreding: 01.10.1982
10.05.1982Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 42 van 2 april 1982 betreffende de bestemming van de rentekapitalen van bepaalde in liquidatie gestelde gemeenschappelijke kassen inzake arbeidsongevallen (B.S. 13.05.1982) Inwerkingtreding: 13.05.1982
19.04.1982Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 39 van 31 maart 1982 tot wijziging van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 24.04.1982) Inwerkingtreding: 04.05.1982
29.10.1981Koninklijk besluit waarbij voor het jaar 1981 een bijkomende bijslag wordt toegekend aan sommige gerechtigden van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
(B.S. 06.11.1981) Inwerkingtreding: 16.11.1981
03.08.1981Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1 van de programmawet 1981 van 2 juli 1981 (B.S. 20.08.1981) Inwerkingtreding: 20.08.1981
12.12.1980Koninklijk besluit waarbij voor het jaar 1980 een vergoeding wordt toegekend aan sommige gerechtigden van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 25.12.1980) Inwerkingtreding: 25.12.1980
29.12.1978Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 98 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 25.01.1979) Inwerkingtreding: 01.01.1979
03.08.1978Koninklijk besluit waarbij voor het jaar 1978 een vergoeding wordt toegekend aan sommige gerechtigden van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971  (B.S. 12.09.1978) Inwerkingtreding: 12.09.1978
29.07.1977Koninklijk besluit waarbij voor het jaar 1977 een vergoeding wordt toegekend aan sommige gerechtigden van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 13.07.1977) Inwerkingtreding: 13.07.1977
18.03.1977Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 3 maart 1977 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving op de beroepsvoetbalspelers, in zoverre zij betrekking heeft op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 24.03.1977) Inwerkingtreding: 03.04.1977
30.12.1976Koninklijk besluit getroffen in uitvoering van artikel 59bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 15.01.1977) Inwerkingtreding: 01.01.1977
30.12.1976

Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 15.01.1977)  Inwerkingtreding: 01.01.1977

30.12.1976Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 45 quinquies, 60 en 60bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 15.01.1977) Inwerkingtreding: 01.01.1977
22.12.1975Koninklijk besluit waarbij voor het jaar 1976 een vergoeding wordt toegekend aan sommige gerechtigden van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 30.12.1975) Inwerkingtreding: 01.01.1976
28.12.1971Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden (B.S. 31.12.1971)
Inwerkingtreding: 01.01.1972
21.12.1971Koninklijk besluit houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 28.12.1971) Inwerkingtreding : 01.01.1972
21.12.1971Koninklijk besluit betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor arbeidsongevallen (B.S. 31.12.1971 - Erratum 07.01.1972)
Inwerkingtreding: 01.01.1972
25.10.1971Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum waarop de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, in werking treedt (B.S. 04.11.1971) Inwerkingtreding: 01.01.1972
25.10.1971Koninklijk besluit tot uitbreiding van het toepassingsgebied en tot vaststelling van de bijzondere regels in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van
10 april 1971
 (B.S. 04.11.1971) Inwerkingtreding: 01.01.1972
09.12.1965Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en van de voorwaarden betreffende de toekenning van een aanvullende uitkering aan sommige in Frankrijk tewerkgestelde grens- of seizoenarbeiders en aan hun weduwen (B.S. 14.12.1965) Inwerkingtreding: 01.10.1965
06.06.1957Koninklijk besluit betreffende het rustpensioen wegens leeftijdsgrens, der vrijwillige redders aan de Belgische kust, betreffende de vergoeding der schade veroorzaakt door ongevallen, die zich tijdens de uitoefening van hun ambt hebben voorgedaan (B.S. 27.06.1957) Inwerkingtreding: 07.07.1957
26.02.1957Koninklijk besluit waarbij aan de slachtoffers van dodelijke arbeidsongevallen postuum een ereteken verleend wordt (B.S. 13.03.1957) Inwerkingtreding: 01.08.1956