Betaling

1. Interesten

Het cassatiearrest van 19.02.2007, (A.R. nr. S.06.0003.N.) J.T.T. 2007, 261, bevestigt het principe dat de wetgever met de term « uitkeringen » in artikel 42, derde lid, van de arbeidsongevallenwet alle bedragen bedoelde die krachtens de arbeidsongevallenwet verschuldigd zijn, ongeacht de schuldenaar ervan, en zegt dan ook voor recht dat de bedoelde interest dus ook van rechtswege verschuldigd is op de door de ziekteverzekeraar betaalde vergoedingen van medische, farmaceutische, heelkundige en verplegingskosten vanaf de betaling ervan, wanneer deze verzekeringsinstelling van de wetsverzekeraar of van het Fonds voor arbeidsngevallen de terugbetaling vordert van deze vergoedingen.

Daaropvolgend heeft art. 62 van de Wet van 08.06.2008 houdende diverse bepalingen (I), B.S. 16.06.2008, tweede uitgave, dat in werking treedt op de publicatiedatum van 16.06.2008, de verplichting om van rechtswege interest te betalen vanaf het ogenblik waarop de vergoedingen eisbaar worden beperkt tot de in art. 42 van de arbeidsongevallenwet bedoelde uitkeringen, met name: de tijdelijke vergoedingen evenals de jaarlijkse vergoedingen, de vervallen renten, en de bijslagen.

 

2. Overeenkomstig art. 42bis van de arbeidsongevallenwet kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bepalen in welke mate en onder welke voorwaarden de cumulatie toegestaan is van de ter uitvoering van deze wet toegekende prestaties en die welke krachtens andere sociale zekerheids- of voorzorgsregelingen toegekend worden. In uitvoering van deze bepaling werd een cumulbeperking van de vergoedingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid of wegens overlijden ingevolge arbeidsongeval met rust- of overlevingspensioenen uitgevaardigd.

Het arrest van 14.02.2012 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zegt voor recht dat de artikelen 311 tot 349 van de Wet van 20.06.2006 houdende diverse bepalingen, die de bepalingen hernemen van het wetgevend en reglementair kader van de cumulatiebeperking tussen de schadeloosstelling overeenkomstig de arbeidsongevallenwet en de pensioenen zoals dit tot stand gekomen is met ingang van 1 januari 1983, ondanks hun retroactieve inwerkingtreding, niet hebben geraakt aan een recht dat voorafgaandelijk was erkend door de wetgeving en bijgevolg geen schending uitmaken noch van art. 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat elkeen het recht verleent op een eerlijk proces, noch van art. 1 van het Aanvullend Protocol dat het recht op de bescherming van het eigendomsrecht garandeert.

Het arrest nr. 64/2008 van 17.04.2008 van het Grondwettelijk Hof, B.S. 09.05.2008, verwerpt de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van hoofdstuk XII (bepalingen betreffende de samenloop van vergoedingen bij arbeidsongevallen met een pensioen) van titel XIII van de wet van 20.07.2006 houdende diverse bepalingen.

 

3. Overeenkomstig art. 45quater van de arbeidsongevallenwet wordt voor bepaalde categorieën van ongevallen die geregeld worden met een kleinere arbeidsongeschiktheidsgraad de waarde van de jaarlijkse vergoeding en van de rente als kapitaal gestort bij het Fonds voor arbeidsongevallen, dat alsdan de betaling overneemt. In die gevallen bestaat niet de mogelijkheid voor het slachtoffer om ten hoogste een derde van de waarde van de hem toekomende rente als kapitaal te laten uitbetalen.

Het arrest nr. 162/2003 van het Arbitragehof van 10.12.2003, B.S. 20.02.2004, tweede editie, zegt voor recht dat het artikel 45quater van de arbeidsongevallenwet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt.

Het cassatiearrest van 23.06.2003 (A.R. nr. S.02.0128.N) bevestigt de stelling van het cassatiearrest van 09.09.2002 (A.R. nr. S.01.0146.F) waarbij voor recht gezegd wordt dat de verzekeringsonderneming geen aanspraak kan maken op terugvordering vanwege het Fonds voor arbeidsongevallen van het door haar in toepassing van artikel 45quater van de arbeidsongevallenwet gestorte kapitaal, wanneer het slachtoffer voor het verstrijken van de herzieningstermijn is overleden wegens een andere oorzaak dan het arbeidsongeval.