Koninklijke Besluiten over beroepsziekten

 

datum van afkondigingopschrift
06.03.2024Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, met betrekking tot de programma's voor de preventie van de lage rugpijn en van burn-out (B.S. 15.04.2024)
31.01.2024Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen (B.S. 07.02.2024)
13.11.2023Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen (B.S. 21.11.2023) Inwerkingtreding: 21.11.2023
17.07.2022Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen (B.S. 09.08.2022) Inwerkingtreding: 19.08.2022
04.05.2018Koninklijk besluit tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekte-verzekering
07.02.2018Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk
27.09.2015Koninklijk Besluit tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 (B.S. 09.10.2015) Inwerkingtreding: 01.10.2015
25.04.2014Koninklijk Besluit van 11 september 2013 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van een project om het voortgezet gezondheidstoezicht uit te oefenen bij ex-houtbewerkers die sinonasale kanker kunnen ontwikkelen (B.S. 25.06.2014) Inwerkingtreding: 05.07.2014
29.01.2013Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke [het beheerscomité voor de beroepsziekten] kan beslissen om een pilootproject op te zetten inzake preventie, teneinde de verergering van een ziekte te voorkomen (B.S. 27.02.2013) Inwerkingtreding: 09.03.2013
04.03.2010 Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 6, 13° van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 (B.S. 24.03.2010) Inwerkingtreding: 01.01.2010
09.05.2008 Koninklijk Besluit tot oprichting bij het FBZ van een Technisch Comité belast met de preventie van beroepsziekten (B.S. 29.05.2008) Inwerkingtreding: 08.06.2008  
25.02.2007 Koninklijk Besluit betreffende de rechten van de getroffenen aangetast door rugaandoeningen te wijten aan de blootstelling aan mechanische trillingen (B.S. 08.03.2007) Inwerkingtreding: 01.01.2007
25.02.2007Koninklijk Besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de oprichting van de Medische Commissies bij het FBZ (B.S. 07.03.2007) Inwerkingtreding: 01.01.2007  
06.02.2007 Koninklijk Besluit tot vaststelling van de lijst van de bedrijfstakken, beroepen of categorieën van ondernemingen waarin de door een beroepsziekte getroffene vermoed wordt blootgesteld geweest te zijn (B.S. 27.02.2007) Inwerkingtreding: 09.03.2007
13.12.2006 Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 66 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 (B.S. 21.12.2006) Inwerkingtreding: 01.01.2007
01.07.2006 Koninklijk Besluit betreffende het voorstel tot stopzetting van de arbeid van personen die door een beroepsziekte aangetast of bedreigd zijn (B.S. 13.07.2006) Inwerkingtreding: 23.07.2006 
01.07.2006 Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 6, 8°, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 (B.S. 17.07.2006) Inwerkingtreding: 01.09.2005 
22.06.2006 Koninklijk Besluit betreffende de tussenkomstmodaliteiten van het FBZ in de verplaatsingskosten van de slachtoffers in het kader van de behandeling van een beroepsziekte (B.S.04.07.2006) Inwerkingtreding: 01.01.2006
08.04.2002 Koninklijk Besluit tot uitvoering, voor de beroepsziekteverzekering in de private sector, van artikel 10 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde (B.S. 09.05.2002) Inwerkingtreding: 19.05.2002 
19.04.1999 Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het FBZ in het kader van zijn preventieve opdrachten adviezen inzake blootstelling van beroepsziekterisico's kan verstrekken (B.S. 23.07.1999) Inwerkingtreding: 02.08.1999 
26.09.1996 Koninklijk Besluit tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen om schadeloosstelling en om herziening van reeds toegekende vergoedingen bij het FBZ worden ingediend en onderzocht (B.S. 09.10.1996) Inwerkingtreding: 01.10.1996 
21.01.1993 Koninklijk Besluit betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (B.S. 16.03.1993) Inwerkingtreding: 16.03.1993  
31.12.1992 Koninklijk Besluit betreffende de jaarlijkse vergoeding aan gehandicapte kinderen, kleinkinderen, broers en zusters van de door een beroepsziekte getroffen persoon (B.S. 09.02.1993) Inwerkingtreding: 01.04.1991 
10.06.1991 Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder het Fonds voor de beroepsziekten geheel of gedeeltelijk afziet van de terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen (B.S. 13.07.1991) Inwerkingtreding: 23.07.1991 
05.11.1990 Koninklijk Besluit tot beperking voor sommige ziekten, van de voordelen verleend door de gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten (B.S. 22.11.1990) Inwerkingtreding: 02.12.1990 
10.12.1987 Koninklijk Besluit tot vaststelling van de wijze van betaling van de vergoedingen die verschuldigd zijn krachtens de op 3 juni 1970 gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten (B.S. 29.12.1987) Inwerkingtreding: 29.12.1987 
17.09.1986 Koninklijk Besluit tot vaststelling van een sommige modaliteiten voor de berekening van het basisloon inzake schadeloosstelling voor beroepsziekten (B.S. 27.09.1986) Inwerkingtreding: 01.12.1983 
03.01.1983 Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 35, derde lid, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 (B.S. 18.01.1983) 
20.07.1979 Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden welke de leerlingen en studenten moeten vervullen om het voordeel van de schadeloosstelling voor beroepsziekten te bekomen (B.S. 06.10.1979) 
15.04.1976 Koninklijk Besluit tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 tot de personen tewerkgesteld door de Wapenproefbank (B.S. 21.04.1976) Inwerkingtreding: 01.04.1976 
22.12.1975 Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 57, tweede lid, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 (B.S. 30.12.1975) Inwerkingtreding: 01.01.1976 
04.11.1974 Koninklijk Besluit tot vaststelling van sommige nadere regelen voor de berekening van het basisloon inzake schadeloosstelling voor beroepsziekten (B.S. 18.12.1974) Inwerkingtreding: 01.01.1973 
28.03.1969 Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen (B.S. 04.04.1969) Inwerkingtreding: 01.07.1969 
23.04.1965 Koninklijk Besluit tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten die het toezicht verzekeren op de uitvoering van de wet van 24 december 1963 en van de besluiten genomen in uitvoering van deze wet (B.S. 05.05.1965) Inwerkingtreding: 05.05.1965 
14.04.1965 Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 februari 1964, tot vaststelling van het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake schadeloosstelling voor beroepsziekten (B.S. 17.04.1965) Inwerkingtreding: 01.11.1964 
10.03.1965 Koninklijk Besluit houdende de regeling van afstand en beslag op de vergoedingen verschuldigd aan de slachtoffers van beroepsziekten of aan hun rechthebbenden (B.S. 30.03.1965) Inwerkingtreding: 01.01.1964 
17.02.1965 Koninklijk Besluit tot oprichting, bij het FBZ, van een Technisch Comité gelast met het in studie nemen van de organisatie en de werking van de vrije verzekering tegen de beroepsziekten (B.S. 04.03.1965) Inwerkingtreding: 04.03.1965
18.01.1964 Koninklijk Besluit getroffen in uitvoering van artikelen 57 en 59 van de wet van 24 december 1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten (B.S. 28.01.1964) Inwerkingtreding: 01.01.1964