Koninklijk besluit waarbij voor het jaar 1978 een vergoeding wordt toegekend aan sommige gerechtigden van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op artikel 58, § 1, 7°;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, eerste lid;

Gelet op de hoogdringendheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Voorzorg,

 

Artikel 1. Een vergoeding van 4.182 F wordt ten laste van het Fonds voor Arbeidsongevallen toegekend aan de gerechtigden op een bijslag zoals bedoeld bij de artikelen 2, 4, 7 en 8 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen.
Deze vergoeding wordt uitbetaald in juli 1978; zij mag niet meer bedragen dan 50 pct. van het als bijslag verschuldigde maandbedrag.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Voorzorg is belast met de uitvoering van dit besluit.