Koninklijk besluit waarbij voor het jaar 1980 een vergoeding wordt toegekend aan sommige gerechtigden van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op artikel 58, § 1, 7°;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen, inzonderheid op de artikelen 2, 4, 7, 8 en 17, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juli 1974 en 15 januari 1979;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, ingelast bij de wet van 9 augustus 1980;

Gelet op de beraadslaging van de Ministerraad van 28 november 1980, waarbij toestemming werd verleend tot betaling van de welvaartspremie 1980;

Gelet op de hoogdringendheid ingevolge de noodzakelijkheid deze welvaartspremie voor het einde van het jaar uit te betalen;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Voorzorg,

 

Artikel 1. Een vergoeding van 800 F wordt ten laste van het Fonds voor Arbeidsongevallen toegekend aan de gerechtigden op een bijslag zoals bedoeld bij de artikelen 2, 4, 7 en 8 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen.
Deze vergoeding wordt uitbetaald in december 1980; zij mag niet meer bedragen dan 50 pct. van het maandbedrag dat verschuldigd is voor de maand oktober 1980.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Voorzorg is belast met de uitvoering van dit besluit.