Onze missie, visie en waarden

Onze missie

Als paritair beheerde openbare instelling van sociale zekerheid dragen wij actief bij tot de bescherming en bevordering van de gezondheid van werknemers in het arbeidsmilieu, zowel op het vlak van preventie, als van correcte vergoeding van schade met een professionele oorsprong, als van beroepsherinschakeling en controle van de juiste toepassing van de wetgeving over beroepsrisico’s. Wij informeren en stellen onze kennis en expertise ter beschikking. 

Onze visie

Wij positioneren ons als referentie-instelling en expertisecentrum voor het domein beroepsrisico en delen onze knowhow met al onze stakeholders. We spelen een actieve rol in het maatschappelijke debat over beroepsrisico’s.
Wij dragen bij tot een kwaliteitsvol beleid gericht op preventie en op het behoud van of de terugkeer naar het werk.
Wij waarborgen een correcte en coherente schadeloosstelling van beroepsziekten, slachtoffers van asbest en arbeidsongevallen, rekening houdend met de specificiteit van elke tak.
Wij streven naar een duurzame, dynamische en performante organisatie op mensenmaat.
Dankzij het paritaire beheer leveren wij een bijdrage aan het in stand houden van een duurzaam sociaal overleg.

Onze waarden

Klantgerichtheid

Actief luisteren om de vraag van de (interne/externe) klant te begrijpen, proactief optreden, hem adequaat begeleiden en hem alle relevante informatie verstrekken. De klant altijd op de voorgrond zetten door een persoonlijke dienstverlening te verstrekken en positieve contacten te onderhouden.

Verantwoordelijkheidszin

Handelen met oog voor de uitdagingen van de organisatie. Zich volledig inzetten in het kader van het werk door altijd het beste van zichzelf te geven en door te streven naar de hoogste kwaliteit. Volharden, zelfs in geval van moeilijkheden. Beslissingen nemen, duidelijke doelstellingen vastleggen, informeren of delegeren indien nodig. Samenwerken, een teamgeest ontwikkelen en onderhouden.

Openheid & Eerlijkheid

Een open houding en een open geest aannemen ten opzichte van anderen, hun ideeën, hun meningen en hun standpunten. Zich op een open en oprechte manier uitdrukken. Transparant communiceren. Betrouwbaar zijn in relaties met anderen, iedereen rechtvaardig behandelen en eerlijk zijn ten opzichte van anderen.

Respect & Vertrouwen

Respect tonen voor anderen, hun ideeën en hun meningen. De vertrouwelijkheid respecteren. Geloven in het persoonlijke vermogen om een opdracht goed uit te voeren en om de methode te kiezen die het meest geschikt is om een probleem op te lossen. Vertrouwen hebben in de ander, hem aanmoedigen en zijn werk waarderen.